…Να γυρίζουμε την ράχη μας στους επαγγελματικούς Συνδέσμους στις δεδομένες συνθήκες σημαίνει να γυρίζουμε την ράχη μας στις μάζες, να διδάσκουμε, την καταστροφή των Συνδέσμων σημαίνει να προκαλούμε τηναγανάχτηση από μέρος μεγάλων μαζών πού βλέπουνε στους ρεφορμιστικούς Συνδέσμους τους υπερασπιστές των αμέσων υλικών συμφερόντων τους .

Αν ή άποψη των αριστερών αυτών συντρόφων πάνω στην απελπιστική κατάσταση των Συνδέσμων ήτανε σωστή, τότε μ’ αυτή την ίδια άποψη θα βάναμε σταυρό πάνω στην κοινωνική Επανάσταση, γιατί δίχως αυτές τις δεκάδες εκατομμύρια από εργάτες πού είναι οργανωμένοι στους Συνδέσμους καμία Κοινωνική Επανάσταση δεν είναι δυνατόν να γίνει. Μπορούμε μόνον να μιλάμε γι’ αυτήν, να ονειροπολούμε, να την κάνουμε όμως δίχως τους Συνδέσμους, αυτό βέβαια δεν χωρεί στο μυαλό…

Ακριβώς γι’ αυτό πού το σύνθημα της καταστροφής των Συνδέσμων είναι στην ουσία φευγιό άπ’ τις μάζες, απομόνωση των επαναστατών εργατών και μεταβολή τους σε αίρεση, αποκλειστικά γι’ αυτό ή Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνής απαντά στο σύνθημα αυτό: Στις μάζες, στους Συνδέσμους γιατί μόνο μ’ αυτούς θα νικήσουμε.»

(Λ. Λοζόφσκυ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ. Μετάφραση Α. Χαίτά. «Εκδοσις Σοσιαλιστικού Βιβλιοπωλείου Αθήνα, οδός Εύριπίδου 14   1924, σελίδες 145, 146, 148).

«Πρέπει να ξέρουμε να αντιστεκόμαστε σ’ όλα αυτά, να υφιστάμεθα όλες και τις κάθε λογής θυσίες, ακόμα σε περίπτωση ανάγκης να καταφεύγουμε σε κάϋ ε είδους τεχνάσματα, πανουργίες, να δουλεύουμε με παράνομες μέθοδες, να σιωπάμε, να συγκαλύπτουμε την αλήθεια, μονάχα για να εισχωρήσουμε, να παραμείνουμε σ’αύτά, να διεξαγάγουμε μέσα σ’ αυτά κομμουνιστική δουλειά με κάθε τρόπο». Ν.Λένιν: ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ. Εκδόσεις Μαρή και Κοροντζή, Χαριλάου Τρίκουπη 9 Αθήνα, σελίς 54.

Ή προσπάθεια λοιπόν του «Συνδικαλιστή» «πρέπει να επιτυχή» και δι’ αυτό ούτος ενισχύεται δι’ όλων των μέσων από την Κομμουνιστική οργάνωση.

Διά την επιτυχία του σκοπού του ο «Συνδικαλιστής» χρησιμοποιεί όλα τα μέλη του Κ.Κ.Ε., πού είναι εγγεγραμμένα εις τα Σωματεία και τους Συλλόγους της Πόλεως. Όπως άνεφέρομεν εις την αρχήν του παρόν κεφαλαίου, τα μέλη του Κ.Κ.Ε. πού έχουν ενα μόνιμον επάγγελμα, ειναι υποχρεωμένα να ανήκουν όργανικώς εϊς την έπαγγελματικήν των οργάνωσιν και να έργάζωνται μεταξύ των συναδέλφων των, δια την διάδοσιν των άρχων και των επιδιώξεων του Κ.Κ.Ε. Οπως είναι όμως εύνόητον, ή εργασία των μελών του Κ.Κ.Ε. εντός των επαγγελματικών οργανώσεων, διά να άποδώση, χρειάζεται οργάνωσιν και ένιαίαν κατεύθυνσιν, πράγμα που ή οργανωτική πολιτική του Κ.Κ.Ε. έχει προβλέψει εγκαίρως. Οΰτω, όλα τα μελη του Κ.Κ.Ε. πού ανήκουν εις ενα Σωματεΐον η Σύλλογον, ειναι ώργανωμένα εϊς Ίδιαίτερον Κομματικόν τμήμα, το οποΐον εϊς την Κομμουνιστικήν γλώσσαν ονομάζεται «Φράξια» και έχει επικεφαλής τον «Γραμματέα» του. Ολα αυτά τα κομματικά τμήματα των Σωματείων και Συλλόγων της πόλεως κατευθύνονται (καθοδηγούνται) από ενα συμβούλιον, άποτελούμενον από στελέχη της Κομμουνιστικής Οργανώσεως της πόλεως,  που ονομάζεται «Φράξια» του εργατικού Κέντρου της πόλεως.

Κύρια καθήκοντα μιας «Φράξιας» Σωματείου ή Συλλόγου είναι:

1) Ή συστηματική μελέτη και παρακολούθησις των ειδικών προβλημάτων πού απασχολούν τα μέλη του Σωματείου.

2) Ή κατάλληλος εκμετάλλευθη της αδυναμίας του Κράτους και των εργοδοτών να ικανοποιήσουν εις το σύνολον των τις απαιτήσεις των εργαζομένων.

3) Ή κριτική του έργου των ρεφορμιστών ηγετών.

4) Ή διάδοσις μεταξύ των μελών του Σωματείου των προτεινομένου υπό του Κ.Κ.Ε. μέτρων, προς ίκανοποίησιν των αιτημάτων των και

5) ή στρατολογία νέων μελών εις το Κόμμα.

Διά να επιτυχή εϊς το έργον της ή «Φράξια», όλα τα μέλη πού την αποτελούν, εργάζονται με σύστημα και υπο την στενήν καθοδήγησιν του επικεφαλής «Γραμματέα» της.

Διά να καταδειχθή o αριστοτεχνικός τρόπος λειτουργίας της «Φράξιας», θά λάβωμεν ως παράδειγμα την «Φράξια» ενός Σωματείου ύποδηματεργατών (τσαγκαράδων). Το Σωματεΐον των ΰποδηματεργατών μιας πόλεως έχει π.χ. 500 μέλη. Ή διοίκησις αυτού αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από εθνικόφρονα μέλη του Σωματείου ενώ καταβάλλει κάθε προαπάθειαν διά την ίκανοποίησιν των αιτημάτων των μελών του Σωματείου, ή γενική οικονομική κατάστασις της χώρας, πού δέν επιτρέπει την πλήρη ίκανοποίησιν των επαγγελματικών αιτημάτων, την παρουσιάζει ώς άδρανοΰσα και άνίκανον. Την ανωτέρω άδυναμίαν της διοικήσεως του Σωματείου, πού προέρχεται από την άδυναμίαν ή και την άπρονοησίαν ενίοτε του Κράτους να ικανοποίηση έγκαίρωςτά εργατικά αιτήματα, ή Κομμουνιστική «Φράξια» του Σωματείου θά την εκμετάλλευθη όσον της είναι δυνατόν περισσότερον και θά προσπαθήση να την άποδώση εις την ανικανότητα ή προδοσίαν αύτής καί εϊς την Κρατικήν και έργοδοτικήν άναλγησίαν.

Ή Κομμουνιστική «Φράξια» του Σωματείου, πού αποτελείται, από 50 μέλη του ΚΚΕ είναι χωρισμένη εϊς 6 τμήματα. Επικεφαλής των τμημάτων έχουν τοποθετηθή τα ίκανώτερα στελέχη αυτής, τα οποΐα με επικεφαλής τον «Συνδικαλιστή» της ΚΟΒ των ύποδηματεργατών της πόλεως αποτελούν το «Γραφείο» της «Φράξια» του Σωματείου.

Ό «Συνδικαλιστής> της ΚΟΒ και ό «Γραμματέας» της «Φράξιας» του Σωματείου, εϊς συγκέντρωσιν του «Γραφείου» της «Φράξιας» θά καθορίσουν:

1) Την τακτικήν πού θά πρέπει να άκολουθήση ή «Φράξια», δια να έξαναγκάση την διοίκησιν του Σωματείου να συγκάλεση συνέλευσιν των μελών του Σωματείου.

2) Το εΐδος και τον βαθμόν της κριτικής πού πρέπκι να γίνη επί του έργου της διοικήσεως, δια ία εμφανισθή εϊς τα μέλη τοί Σωματείου ώς ανίκανος και προδίδουσα τα συμφέροντα των.

3) Το «μάξιμουμ» και το «μίνιμουμ» πρόγραμμα πού θά επιδίωξη να έπιτύχη ή «Φράξια» εϊς την συνέλευσιν αύτην και

4) θά όρίση τα μέλη της «Φράξιας» πού θά αναλάβουν να ασκήσουν την κριτικήν, τα μέλη πού θά κάμουν τάς προτάσεις της «Φράξιας» και τον ύπεύθυνον πού θά χειρισθη την ολην προσπάθειαν της «Φράξιας» εϊς την συνέλευσιν και θά εχη το δικαίωμα να άλλάξη την τακτικήν και να έπεκτείνη, μετρίαση ή και μετατρέψη ακόμη, τάς επιδιώξεις της «Φράξιας», αναλόγως των συνθηκών πού θά δημιουργηθούν. Έπι τη βάσει των αποφάσεων του «Γραφείου», τα μέλη πού το αποτελούν, θά συγκεντρώσουν χωριστά τα τμήματα των και θά γνωρίσουν εϊς τα μέλη των τους επιδιωκομένους σκοπούς και τόν τρόπον και τα μέσα της πραγματοποιήσεως των.

Κατ’ αρχήν όλα τα μέλη της «Φράξιας» θά εφοδιασθούν από το «Γραφείο» με αντίτυπα ενός υπομνήματος απευθυνόμενου προς τόν ‘Υπουργόν της Εργασίας-, διά το» οποίου θά καταγγέλλεται ή διοίκησις του Σωματείου, ότι δέν εφαρμόζει σκοπίμως το σχετικόν άρθρον του καταστατικού. πού ορίζει τα χρονικά ορια κατά τα οποΐα πρέπει να γίνωνται συνελεύσεις, διότι «υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες στο ταμείο του Σωματείου από σπατάλες, καταχρήσεις κλπ.». Το υπόμνημα αυτό, τα μέλη της «Φράξιας» θά το κυκλοφορήσουν μεταξύ των εθνικοφρόνων συναδέλφων των και θά ζητήσουν άπ’ αυτούς να υπογράψουν «γιατί έτσι θά άναγκασθή ό υπουργός να διάταξη την διοίκησιν του Σωματείου να καλέση συνέλευση πράγμα πού θά δώση την δυνατότητα εϊς τα μέλη του Σωματείου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις γιά το καλυτέρεμα της θέσης τους». Εϊς το «αθώο» αυτό υπόμνημα, όπως είναι επόμενον, θά υπογράψουν τα περισσότερα των μελών του Σωματείου, μεταξύ των οποίων και ό «Μαστροπαναγιώτης» τραυματίας της Μικρασιατικής εκστρατείας και σύμβουλος εϊς την έκκλησίαν της συνοικίας του, ήσυχος, οικογενειάρχης, πού ανέκαθεν είναι «βασιλικός» ή «βενιζελικός», διότι το υπόμνημα, οχι μόνον αναφέρει επαγγελματικά ζητήματα που τόν ενδιαφέρουν, άλλα και ό «συνάδελφος» πού του το έφερε εϊς το κατατάστημα και το υπόμνημα δέν έχουν καμμία σφραγίδα από την οποίαν γα φαίνεται, ότι υπο το υπόμνημα ευρίσκεται καμουφλαρισμένον το ΚΚΕ. Οταν συγκεντρώσουν άρκετάς ΰπογραφάς εϊς τα υπομνήματα, δέν πρόκειται να τα επιδώσουν εϊς τόν ύπουργόν μόνοι των, αλλά θά προσπαθήσουν να παρασύρουν όσον τους είναι δυνατόν περισσοτέρους συναδέλφους  των, ώστε ή έπίδοσις να πάρη μορφήν διαδηλώσεως έξω από το Ύπουργεΐον. Άφοΰ κατορθώσουν και συγκεντρώσουν εξω του υπουργείου ενα μέρος των μελών του Σωματείου, θά ζητήσουν να παρουσιασθούν εϊς τόν [υπουργόν διά την έπίδοσιν του υπομνήματος. Εϊς την εϊσοδον του γραφείου του Ύπουργοΰ ό ιδιαίτερος του, οταν φθάση ή κεκανονισμένη ώρα εισόδου των Επιτροπών, θά ειδοποίηση την Έπιτροπήν του Σωματείου των ύποδηματεργατών να περάση εϊς το γραφεΐον του υπουργού και τότε όλοι οί συγκεντρωμένοι έξω του γραφείου 50 100 ΰποδηματεργάται θά αποπειραθούν να εισέλθουν, λέγοντες εϊς τόν ιδαίτερον, ότι όλοι αυτοί, είναι «Επιτροπή». Οπως είναι φυσικόν, ό ιδιαίτερος θά συστήση εϊς αυτούς να εκλέξουν μίαν 3μελή ή 5μελή έπιτροπήν, ή οποία να παρουσιασθή διά λογαριασμόν όλων εϊς τόν ύπουργόν, διότι είναι αδύνατον ό υπουργός να δεχθή να άκουσα δι’ ενα ζήτημα τόσα πρόσωπα. Τότε τα μέλη της «Φράξιας», πού υπάρχουν μεταξύ των συγκεντρωμένων, θά αρχίσουν να φωνάζουν : «Οχι όλοι θά μποϋμε. Τα ζητήματα μας θά τα συζητήσουμε με τόν υπουργό και δέν ήρθαμε εδώ να του ζητήσουμε δανεικά. Εχει υποχρέωση να μας δεχθή. Εχουμε δημοκρατία. Με ποιο δικαίωμα μας απαγορεύεις την είσοδο. Εΐμαστε πολεμιστές πού χύσαμε το αίμα μας». Και εν τώ μεταξύ τα μέλη της «Φράξιας» προτρέπουν τόν «Μαστροπαναγιώτην» να ήγηθή της κινήσεως και να «δώση ένα μάθημα στον «απόλεμο» ιδιαίτερον, «πού ενώ πληρώνεται από τους φόρους των εργαζομένων τους βρίζει και δέν σέβεται την ηλικία τους και τις θυσίες τους». Ό «Μαστροπαναγιώτης», άφοΰ είναι «γενική» άπαίτησις, αναλαμβάνει να συνεννοηθή με τόν ιδιαίτερον, άλλα εν τώ μεταξύ από τόν θόρυβον έχει καταφθάσει ή φρουρά του υπουργείου, ή οποΐα προσπαθεί να άπομακρύνη ιονς συγκεντρωμένους, πού απειλούν να κακοποιήσουν τόν ιδιαίτερον και να είσέλθουν βιαίως εϊς το γραφεΐον του υπουργού. Μεταξύ των άπωθουμένων, φυσικόν είναι να είναι και ο «Μαστροπαναγιώτης», διά τόν όποιον όμως εκείνη την στιγμήν είναι δύσκολον να γίνη διάκρισις από την φρουράν. Τα μέλη της «Φράξιας» αυτό περίμεναν. «Στην κανιβαλική αυτή επίθεση ενάντια στούς τίμιους εργάτες, πού τα στήθια τους είναι γεμάτα παράσημα από τους πολέμους» αντιτάσσουν το δικαίωμα της «αυτοάμυνας» πού τους δίδει το «Σύνταγμα» και το γραφεΐον του ιδιαιτέρου μεταβάλλεται εϊς πεδίον μάχης, με άποτέλεσμα να εύρεθή μεταξύ των κρατουμένων και ό «Μαστροπαναγιώτης», τραυματίας ή όχι, εϊς το άστυνομικόν τμήμα και με την κατηγορίαν του Κομμουνιστοΰ.

Τα ώφέλη πού άπεκόμισε από το ανωτέρω έπεισόδιον ή «Φράξια» είναι πλέον γνωστά. Ό «Μαστροπαναγιώτης» έχει πλέον προσωπικούς λόγους αντιθέσεως εναντίον της Κυβερνήσεως, του υπουργού και της Αστυνομίας και οί συνάδελφοι του εθνικόφρονες, εϊς τους οποίους αφηγείται το έπεισόδιον, αρχίζουν να πιστεύουν, ότι οί «αριστεροί δέν έχουν όλες τις φορές άδικο», διότι και ο Μαστροπαναγιώτης» πού είναι Βασιλόφρων, είδε «με τα μάτια» του, «ότι το κράτος υποστηρίζει το κεφάλαιο». Οταν τέλος τα μέλη της «Φράξιας» μετά ή και άνευ επεισοδίων κατορθώσουν διά του Ύπουργοΰ ή διά της διοικήσεως του Σωματείου να επιτύχουν την σύγκλησιν της συνελεύσεως (ή γραμμή του ΚΚΕ είναι να συγκαλούνται τακτικώτατα συνελεύσεις, ασχέτως αυτών πού ορίζει το καταστατικόν, του οποίου την πιστήν έφαρμογήν επικαλούνται όταν τους εξυπηρετεί), τότε αρχίζει ένας νέος άγων. Επικείμενης της συνελεύσεως, τα μέλη της «Φράξιας» αρχίζουν να προπαγανδίζουν μεταξύ των εργαζομένων εϊς το ίδιο κατάστημα συναδέλφων των τάς συγκεκριμένας προτάσεις του Κόμματος πού θά υποβάλουν εϊς την συνέλευσιν, τα ορισθέντα από το «Γραφείο» της «Φράξιας» μέλη, χωρίς εννοείται να αποκαλύπτουν, ότι αί προτεινόμενοι λύσεις αποτελούν αποφάσεις της κομμουνιστικής οργανώσεως.

«Έχω την γνώμη συνάδελφοι, ότι αν κατέβουμε σέ δίωρη στάση θά πετύχουμε το Αλφα ζήτημα. Νομίζω ότι ή διοίκηση του Σωματείου πληρώνεται από τους εργοδότες και γι’ αυτό δέν μάς καλεί σέ στάσεις και απεργία. Μεθαύριο στη Συνέλευση πρέπει να ζητήσουμε από τον Πρόεδρο και τον Ταμία να μάς δώσουν λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως του απεργιακού ταμείου γιατί άκουσα να λέγεται ότι τα λεπτά του Ταμείου τα χρησιμοποιούν σέ ατομικές τους επιχειρήσεις. Κάποιος γνωστός μου πού είναι στο Υπουργείο Εργασίας μοϋ είπε ότι έγινε έλεγχος στο Ταμείο του Σωματείου μας και ενώ απεκαλύφθη κατάχρησις, τα σκέπασαν γιατί ό Ταμίας είναι κομματάρχης του ύπουργοΰ» κ.λ.π.

Οί γνωστοί εκ των μελών ώς αριστεροί, θά πλησιασθοϋν από τα μέλη της «Φράξιας» ιδιαιτέρως και θά τους συστηθή να υποστηρίζουν την θέσιν πού θά λάβουν εϊς την Συνέλευσιν οί γνωστοί τους «τίμιοι αγωνιστές».

Επίσης τα μέλη της «Φράξιας», πού έχουν σχέσεις με τόν «Μαστροπαναγιώτην», τόν «Κυρ’ Ευάγγελο τον κόφτη» και τον «Μαστροχαράλαμπο τόν εργοδηγό», θά αναλάβουν να τους πλησιάσουν και θά προσπαθήσουν καταλλήλως να τους πείσουν να έλθουν εϊς την Συνέλευσιν και να ζητήσουν από την Διοίκησιν του Σωματείου «να δηλώσει πότε συγκεκριμένα θά κατεβάσω το Σωματείο σέ απεργία, γιατί δέν ενεργεΐ γιά τα ζητήματα του κλάδου των. Ό ταμίας να δώση λεπτομερή λογαριαομόν της διαχειρίσεως, ή αστυνομία δέν έ’χει καμμιά δουλειά να παρευρίσκεται στην αϊθουσα της Συνελεύσεως κ.λ.π.». Οταν φθάση ή ήμερα τής Συνελεύσεως, ή «Φράξια» με την προεργασίαν πού έχει κάμει μεταξύ των συναδέλφων, την ώργανωμένην και ένιαίαν κατεύθυνσιν πού θά ακολουθήσουν τα μέλη της και την ανοργάνωτον έμφάνισιν των άλλων, έχει ήδη εξασφαλίσει ενα μεγάλο μέρος της επιτυχίας των επιδιώξεων της.

Κατά την Συνέλευσιν, τα ωρισθέντα από την «Φράξιαν» μέλη, θά κριτικάρουν, κατά τόν υποδειχθέντα εϊς αυτά τρόπον, το έργον της διοικήσεως, τα δέ υπόλοιπα μέλη της «Φράξιας», τα οποΐα θά είναι διεσπαρμένα εϊς όλόκληρον την αΐθουσαν, όχι μόνον θά επιδοκιμάζουν τους έπικριτάς της διοικήσεως, άλλα και θά παροτρύνουν τους πλησίον των καθήμενους «Μαστροπαναγιώτην κ.λ.π.» «έχει δίκηο ό συνάδελφος». «Μπράβο συνάδελφε, πέστους και άλλα». «Να μάς μιλήση ο συνάδελφος». «Συνάδελφοι δέν πρέπει να επιτρέψουμε στην πουλημένη διοίκηση να διακόπτη τόν συνάδελφο». «Να μάς μιλήση ό σεβαστός μας συνάδελφος Μαστροπαναγιώτης». «Είναι σωστό αυτό πού προτείνει ό συνάδελφος να βγάλουμε εξελεγκτική επιτροπή από την Συνελευση γιατί ή παληά είναι ίδια με την διοίκηση» κ.λ.π. Αφοΰ επιτευχθή ένα αλφα αποτέλεσμα επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο υπεύθυνος πού έχει όρισθή από την «Φράξια», διά την συνέλευσιν αυτήν, θά λάβη τόν λόγον και καταλλήλως θά δώση είς τα μέλη της «Φράξιας» την γραμμήν πού πρέπει να ακολουθήσουν. «Έγώ συνάδελφοι νομίζω, ότι πρέπει να δεχθούμε την πρότασι πού κάνει ή διοίκησι γιά την 5θήμερη αναβολή της λογοδοσίας του ταμία γιατί τη βρίσκω λογική με την διαφορά ότι αυτό να γραφτή στά πρακτικά σάν απόφαση της συνέλευσης πού πρέπει να πραγματοποιηθή χωρίς καμμιά άλλη αναβολή. Στην πρόταση όμως της διοίκησίς γιά 15νθήμερη αναβολή της δίωρης στάσης δέν νομίζω ότι πρέπει συνάδελφοι να συμφωνήσουμε γιατί θά περάση ή περίοδος της προετοιμασίας των εορτών και τότε οί εργοδότες δέν θά μάς έχουν ανάγκη. Προτείνω να κατέβουμε σέ στάση μιά μέρα της ερχόμενης βδομάδας γιά να προφθάσουμε να την προετοιμάσουμε. Πάνω σ’ αυτό νομίζω ότι δέν χωράει καμμιά υποχώρηση». Και πριν προφθάσει κανείς άλλος να μιλήση όλα μαζί τα μέλη της «Φράξιας» αρχίζουν : «Συμφωνούμε με τόν συνάδελφο. Ζήτω ή στάση. Να γραφή στά πραχτικά αυτή ή απόφαση της συνέλευσης. Ζήτω οί Τσαγκαράδες της Αθήνας κ.λ.π.». Χειροκροτήματα, πανδαιμόνιο, χάος και όταν γίνη ησυχία, επειδή δέν είναι δυνατόν ή διοίκησης να μεταβάλη ευκόλως «την απόφαση της πλειοψηφίας», αρχίζει ή συζήτησις του δευτέρου θέματος : «Εκλογή ενός μέλους της διοικήσεως εις άντικατάστασιν του παραιτηθέντος τάδε ή εϊς άντικατάστασιν του θανόντος δείνα.

Ή περίπτωσις αυτή της εκλογής ενος νέου μέλους εϊς την διοίκησιν του Σωματείου, όπως είναι εύνόητον, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, την οποίαν ή «Φράξια» δέν ημπορεί να άφήση άνεκμειάλλευτον. Το «Γραφείο» της «Φράξιας», άφοΰ έμελέτησε το πρόβλημα αυτό, κατέληξε εϊς την άπόφασιν, ότι συμφέρει να υποστήριξη αυτήν την περίδον την εκλογήν ενός «Δημοκρατικού» συναδέλφου, ό όποιος είναι άγνωστος εϊς τα μέλη και την διοίκησιν του Σωματείου, όχι μόνον ώς μέλος του Κ.Κ.Ε., άλλα και ώς απλούς αριστερός, πάρα ενός γνωστού μέλους του Κ.Κ.Ε.

Ό «Δημοκρατικός» ημπορεί να εξυπηρέτηση σημαντικώτατα την «φράξια», διότι είναι άγνωστος εϊς την διοίκησιν διά τα φρονήματα του, ενώ ο γνωστός Κομμουνιστής θά άπομονωθή και δέν θά είναι εϊς θέσιν να βοηθήση το Κόμμα. Παραλλήλως όμως προς τον ΰποψήφιον της «Φράξιας» θά ευρεθούν ασφαλώς και άλλοι, οι όποιοι θά διεκδικήσουν την θέσιν και οΰτω την ήμέραν της εκλογής θά παρουσιασθοϋν αρκετοί υποψήφιοι. Τα μέλη της «Φράξιας» έχουν εϊδοποιηθή από τους επικεφαλής των τμημάτων των, ότι πρέπει να ψηφίσουν και να προπαγανδίσουν υπέρ του τάδε «τιμίου συνδικαλιστή», χωρίς να τους έχουν δοθή εξηγήσεις διά τα πολιτικά φρονήματα του υποψηφίου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής δέν είναι νομίζομε δΰσκολον να το πρόβλεψη κανείς, όταν λάβη ΰπ’ όψιν του, ότι τον «τίμιον συνδικαλιστήν» θά τον ψηφίσουν και τα 50 μέλη της «Φράξιας», όλοι οί αριστεροί και αρκετά ακόμη μέλη του Σωματείου, πού θά παρασυρθούν από αυτούς, ενώ οί υπόλοιποι ψήφοι θά μοιρασθούν μεταξύ όλων των άλλων υποψηφίων.

Έκτος των ανωτέρω ενεργειών, ή «Φράξια» εργάζεται συνεχώς μεταξύ των μελών του Σωματείου διενεργούσα εράνους «Κομματικούς» και «’Εαμικούς», διαδίδουσα τα έντυπα του κόμματος, προκαλούσα στάσεις, διαμαρτυρίας κ.λ.π.

Κατά τον ίδιον περίπου τρόπον πού λειτουργεί ή «Φράξια» των ύποδηματεργατών, λειτουργούν και όλαι αί «Φράξιαι» πού τυχόν υπάρχουν εϊς όλας τάς επαγγελματικός, πολιτικάς και έκπολιτιστικάς οργανώσεις της πόλεως. Εϊς τάς οργανώσεις, όπου δέν υπάρχουν μέλη του Κ.Κ.Ε. το έργον της «Φράξιας» το αναλαμβάνουν οί αριστεροί και «δημοκράτες» των οργανώσεων αυτών, καθοδηγούμενοι καταλλήλως υπό μελών άλλων «Φράξεων», αί όποΐαι δρουν εϊς τα συναφή επαγγελματικά σωματεία. Ή οργάνωσις αυτή των δορυφόρων αριστερών «δημοκρατών», πού αντικαθιστά την «Φράξια», ονομάζεται «Δημοκρατική παράταξη» του Σωματείου.

Ολες οί «φράξιες» των εργατοϋπαλληλικών σωματείων της πόλεως, καθοδηγούνται από την «Φράξια» του Εργατικού Κέντρου της πόλεως, έπί κεφαλής της οποίας ευρίσκεται πάντοτε ό «Συνδικαλιστής» της «’Επιτροπής Πόλης», ό όποιος παραλλήλως καθοδηγεί και την εργατοϋπαλληλική αχτίδα της πόλεως. Ό «Συνδικαλιστής καθοδηγών την «Φράξια» του Εργατικού Κέντρου, οχι μόνον κατορθώνει να διοχετεύη την γραμμήν και τάς αποφάσεις της «Επιτροπής Πόλης» εϊς το μεγαλύτερον μέρος των εργαζομένων της πόλεως, αλλά και να προκαλή την γενίκευσιν των στάσεων και απεργιών, δίδων εϊς αύιάς πολιτικόν χαρακτήρα.

Οσα εξετέθησαν σχετικώς με το έργον του «Συνδικαλιστή», νομίζομεν, ότι δίδουν μίαν σαφή εικόνα του σοβαρού ρόλου του προσώπου αύτοϋ, ενώ παραλλήλως υποχρεώνουν τους αρμοδίους να δώσουν προς την κατεύθυνσιν αυτήν την πρέπουσα σημασίαν.

Έάν παρακολούθηση κανείς συστηματικώς την δράσιν ενός Σωματείου, διά το όποιον υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχει «Φράξια» δέν θά είναι δύσκολον να άντιληφθή αρκετά μέλη αυτής, διότι είναι αδύνατον να άποστοΰν τελείως των κομμουνιστικών μεθόδων δράσεως και προπαντός της μεθόδου των Κομμουνιστικών αιτημάτων, τα οποΐα δέν έχουν ποτέ τέλος.

5) Μαζικός: υπεύθυνος διά την διοχέτευσιν της γραμμής και των αποφάσεων του «Γραφείου» της Ε.Π. εϊς τάς οργανώσεις, αί όποΐαι έχουν ίδρυθή διά να εξυπηρετήσουν εϊδικάς οικονομικός έπιδιωξεις ή και εκπολιτιστικούς σκοπούς.

Αί οργανώσεις του είδους αύτοϋ είναι οί Σύλλογοι αναπήρων, τραυματιών, έφεδρων, θυμάτων πολέμου και κατοχής, φυματικών, πωλησάντων, άγορασάντων κ.λ π. και οί Αθλητικοί, εκδρομικοί, μουσικοί, φιλανθρωπικοί κ.λ.π.

Όπως ό «Συνδικαλιστής» έχει ώς βοηθούς εϊς το έργον του τα μέλη του Κ. Κ.Ε. πού υπάρχουν εντός των επαγγελματικών οργανώσεων, ούτω και ό «Μαζικός» έχει ώς βοηθούς του τα μέλη του Κ.Κ.Ε. πού υπάρχουν εϊς τάς οργανώσεις αύτάς, ώργανωμένα εϊς «Φράξιες».

Ό τρόπος ενεργείας του «Μαζικού» είναι ό ίδιος ακριβώς με. αυτόν πού χρησιμοποιεί ο «Συνδικαλιστής», με την διαφοράν, ότι ό «Μαζικός» διευκολύνεται περισσότερον εϊς το έργον του από τον δεύτερον, διότι πολλαί από τάς οργανώσεις του είδους αύτοϋ έχουν δημιουργηθή από το Κ. Κ. Ε.

ΠΗΓΗ: Μάξιμος Δρακούλης,  ΚΚΕ. Οργανωτική Διάρθρωσις Λειτουργία και Δράσις, σελίδες 66 έως 73

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.