Του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 22/1/2011

Η προώθηση μόλις 29 προγραμμάτων από το σύνολο των 373, που κρίνονται απολύτως αναγκαία, προφανώς αντανακλά τις πιέσεις του ΥΕΘΑ για περαιτέρω μείωση του κόστους, αλλά θέτει σοβαρό θέμα για την υλοποίησή τους

Το θέμα της υλοποιήσεως των εξοπλιστικών προ­γραμμάτων της χώρας ή­ταν ανέκαθεν μία πρόκλη­ση για τον εκάστοτε υ­πουργό Άμυνας.

Αυτός ήταν και ο λόγος, για τον οποίο το άρθρο της προηγούμενης σε­λίδας κατέληγε με το ερώτημα, αν ο νυν ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλος, που είναι ο υπεύθυνος υπουρ­γός για την άμυνα της χώρας, θα είναι σε θέση να το υλοποι­ήσει. Και τούτο διότι ο προ­γραμματισμός των εξοπλισμών αυτών, ορισμένοι εκ των οποί­ων ανεφέρθησαν με όση λε­πτομέρεια επέτρεπε το θέμα, έγινε με βάση τις δικές του ο­δηγίες και περιορισμούς.

Πριν επανέλθουμε στο θέ­μα αυτό, είναι σκόπιμες ορι­σμένες παρατηρήσεις και σχό­λια επί των προγραμμάτων που είχαμε τη δυνατότητα να εξε­τάσουμε. Η στοχοποίηση βέ­βαια -μέσω μίας αυστηρής κριτικής των εξοπλισμών μίας χώ­ρας, η οποία είναι στην οικο­νομική κατάσταση της δικής μας, είναι μία εύκολη, αλλά ό­χι σοβαρή υπόθεση. Τούτο δεν πρέπει, όμως, να εμποδίζει τη διατύπωση ορισμένων γενικών παρατηρήσεων, οι οποίες -με­ταξύ άλλων αποσκοπούν στο να διαλύσουν τη γενική εντύ­πωση περί δήθεν υπέρμετρων εξοπλισμών.

Παρατηρήσεις

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι, περίπου ενάμιση χρόνο με­τά την κατά τα θεσμικά κείμε­να ισχύουσα πρακτική, το ΥΠΕΘΑ δεν κατόρθωσε ακόμη να συντάξει το ΕΜΠΑΕ, κάτι που ελπίζεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η δεύτερη είναι ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στην κα­τάσταση προτεραιοτήτων του ΓΕΕΘΑ είναι προγράμματα τα ο­ποία οι περισσότεροι από εμάς γνωρίφυν ότι περιλαμβάνονταν όχι μόνο στο προηγούμενο (2006-2010) ΕΜΠΑΕ, αλλά α­κόμη και στο προ προηγούμενο (2001-2005).

Και, αν θέλαμε να πάμε και πιο πίσω, στην κατάσταση των 373 εξοπλιστικών προγραμμά­των, θα παρατηρούσαμε αρκετά που αναφέρονται συνέχεια, χωρίς να υλοποιούνται, από τη δεκαετία του 1990! Επιγραμ­ματικά θα λέγαμε πάντως ότι, εξ όσων προκύπτει από τα πα­ραπάνω, οι πραγματικές ανά­γκες των Ε.Δ. ανέρχονται σε 373 εξοπλιστικά προγράμματα και ότι υπάρχει δυνατότητα υλοποιήσεως μόνο για 29…

Ειδικά δε για τα 29 προ­γράμματα που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα, θα πρέπει να τονισθεί ότι αποτελούν απολύτως αναγκαίες προ­μήθειες, o οποίες είχαν μπει σε υψηλή προτεραιότητα υλοποιήσεως από τον Α/ΓΕΕΘΑ α­πό το 2009, με στόχο να έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά μέχρι το 2015.

Σε σχέση με το ύψος του ΕΜΠΑΕ που θα προκύψει από τον πίνακα προτεραιοτήτων του ΓΕΕΘΑ, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ποσό των 13.715.771.494 ευρώ (προτά­σεις των γενικών επιτελείων) της προσεχούς 15ετίας (20112025) είναι περίπου ίδιο με ίο αντίστοιχο ποσό που προέβλεπε το εγκριθέν από την προη­γούμενη κυβέρνηση εξοπλιστικό πρόγραμμα -όχι της προσε­χούς 15ετίαςαλλά του ΕΜΠΑΕ μίας πενταετίας (2011-2015).

Αν προσδιορίσουμε το ύψος του με βάση το κόστος που προ­βλέπουν οι μελέτες, ήτοι στο ποσό των 18.144.011.494 ευ­ρώ, αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι τέτοιες δια­φορές μεταξύ προτάσεων των γενικών επιτελείων και πραγ­ματικού κόστους είναι τουλάχιστον αδόκιμες και προφανώς α­ντανακλούν τις πιέσεις του ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλου για περαιτέρω μεί­ωση του κόστους. Τούτο οδήγησε τα γενικά επιτελεία να υ­ποβάλουν προτάσεις που δημιούργησαν μία στρεβλή πραγματικότητα, η ανάγκη για αποκατάσταση της οποίας δεν θα αργήσει να προκαλέσει νέα προβλήματα και καθυστερήσεις.

Επιπλέον, με βάση τον νέο σχεδιασμό, προβλέπεται η υ­λοποίηση εξοπλιστικών προ­γραμμάτων -προς κάλυψη ση­μερινών, παλαιοτέρων και μά­λιστα υπερβολικά καθυστερη­μένων αναγκών των Ε.Δ. σε ορίζοντα όχι πενταετίας, αλλά δεκαπενταετίας, με αποτέλε­σμα να δημιουργούνται αμφι­βολίες ως προς τις δυνατότη­τες των γενικών επιτελείων να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς τους, έστω και σε ορίζοντα δε­καπενταετίας.

Ευθύνες, όμως, για την πλα­σματική αυτή κατάσταση έχει και ο ίδιος ο ΥΕΘΑ κ. Βενιζέ­λος. Γιατί, με την επιδίωξή του να εμφανίσει τον λειτουργικό προϋπολογισμό των Ε Α υπερ­βολικά μειωμένο (που είναι, και μάλιστα σε βαθμό που να ανα­μένεται οι Ε.Δ. να περιπέσουν σύντομα σε αφασία), κατέστη­σε αδύνατη την υποστήριξη παν οπλικών συστημάτων των κλά­δων. Το αποτέλεσμα ήταν οι κλάδοι να εντάξουν αναγκα­στικά προμήθειες ανταλλακτι­κών και λοιπών δαπανών του λειτουργικού προϋπολογισμού τους στο ΕΜΠΑΕ (διαφορετικά, θα περιέπιπταν σε ακινησία).

Έτσι, οι μεν λειτουργικές δα­πάνες εμφανίζονται μειωμένες, αλλά το τμήμα τους που εντάχθηκε στις εξοπλιστικές δα­πάνες (ΕΜΠΑΕ) συνθέτει μία κατάσταση που μόνο σοβαρή δεν είναι. Αυτή η πλασματική κατάσταση έχει όμως και έναν ακόμη κίνδυνο και τούτο διότι ο λειτουργικός προϋπολογισμός περικόπτεται πολύ πιο δύσκο­λα, αν όχι σπάνια, από τις εξοπλιστικές δαπάνες.

Β) Επί του πρακτέου

Οι ελάχιστες αυτές παρατηρή­σεις, από το πλήθος αυτών που θα μπορούσε να κάνει κανείς, αν εξέταζε τα επιμέρους κον­δύλια και τους αναγκαίους α­ριθμούς οπλικών συστημάτων, δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα για τον ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλο είναι το πώς θα κατορθώσει να υλοποι­ήσει τους εξοπλισμούς, που ο ίδιος στην ουσία επέβαλε (ως προς το ύψος των δαπανών τους τουλάχιστον), με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τους εξοπλισμούς και τις εντυ­πώσεις που άφησε να δημιουργηθούν τόσο ο ίδιος όσο και οι περί αυτόν. Κυρίως δε ο μέ­χρι πρόσφατα ευνοούμενος και φίλος του κ. Βασιλάκος, που ά­φησε υπόνοιες ότι σχεδόν όλοι είναι απατεώνες, χωρίς να κα­τονομάσει κανέναν. (

Στο κλίμα αυτό, δαπάνες για εξοπλισμούς ύψους 13,7 δισ. ευρώ, κατά τις προτάσεις των γε­νικών επιτελείων, ή 18,1 δισ. σύμφωνα με τις μελέτες και ακόμη χειρότερα21,5 δισ. μα­ζί με τις ανειλημμένες υποχρε­ώσεις, θα αντιμετωπίσουν την έντονη κριτική εκ μέρους πολ­λών, αριστερά του χώρου του…

Θα αντιμετώπιζε όμως ακό­μα και την κριτική αυτής της στήλης, αν οι δαπάνες αυτές δεν καταβληθεί προσπάθεια να ανακτηθούν, κατά ένα μέρος τους τουλάχιστον, μέσω της ανακυκλώσεώς τους διά της εξασφαλίσεως έργου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Μόνο που αυτό έχει ακόμη με­γαλύτερες δυσκολίες με την κατάσταση στην οποία αφεθεί να περιέλθει η ελληνική αμυ­ντική βιομηχανία, και κυρίως με την πολιτική -εμπνεύσεως Ευ. Βασιλάκου να καταργήσει τα Α.Ω. Τα καταστροφικά αποτε­λέσματα αυτής της ανεδαφι­κής πολιτικής δεν θα αργήσουν να φανούν, εξ ου και η στήλη θα επανέλθει.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s