του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 13/11/2010

Με προϋπηρεσία στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ο Τούρκος πρόξενος Μουσταφά Σαρνιτς, υψηλόβαθμο στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών, και η κουστωδία του εφαρμόζουν την ίδια συνταγή για τον εκτουρκισμό ελληνικών εδαφών.

Αυτό που γίνεται τις ημέρες αυτές, με την αυτόνομη κάθο­δο σης εκλογές των μουσουλ­μάνων της Θράκης, σε συν­δυασμούς ανεξάρτητους των ελληνικών κομμάτων, αποτε­λεί μόνο μία πτυχή της τουρ­κικής πολιτικής απέναντια στην Ελλάδα. Η υλοποίηση αυτής της πολι­τικής επιταχύνθηκε με την οξεία οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα και προωθείται από τους Τούρκους με μία άνευ προη­γουμένου «επίθεση ειρήνης και φι­λίας» και εκφράσεως προθέσεων για ειρηνική επίλυση όλων των προβλη­μάτων, στην προσπάθειά τους να ε­πωφεληθούν από τη θέση αδυναμίας στην οποία βρίσκεται την περίοδο αυτή η Ελλάδα.

Πίσω από όλα αυτά, όμως, κρύβε­ται μία προσεκτικά σχεδιασμένη σει­ρά ενεργειών των Τούρκων, οι οποί­οι με την παθητική στάση και απρα­ξία των ενδεών κυβερνήσεων των τε­λευταίων ετών και την ανοχή τους σης προκλήσεις τους προβαίνουν σε ενέργειες, που όχι μόνο αποτελούν ύβρη για την ελληνική πολιτική ηγε­σία, αλλά είναι και ιδιαίτερα αποκα­λυπτικές των πραγματικών τουρκι­κών προθέσεων. Στη Θράκη, για παράδειγμα, η κά­θοδος των μουσουλμάνων σε ανεξάρτητους συνδυασμούς δεν είναι αποτέλεσμα δικής τους αποφάσεως, αλλά της άμεσης καθοδηγήσεως του Τούρκου προξένου Μουσταφά Σαρ­νίτς, ο οποίος, όπως αναφέραμε πρό­σφατα, δεν είναι καν διπλωμάτης (δεν εμφανίζεται σε καμία επετηρίδα του τουρκικού ΥΠΕΞ), αλλά ένα υψηλό­βαθμο στέλεχος της μυστικής υπη­ρεσίας ΜΙΤ.

Πλούσιο βιογραφικό

Ο Σαρνίτς, που ήλθε στην Ελλάδα την 1η Νοεμβρίου 2008 από το Κόσσοβο, υλοποιεί την ίδια ακριβώς πολιτική που εφάρμοσε και εκεί, με τη δημι­ουργία μίας συμπαγούς τουρκικής μειονότητας, που μέχρι τότε δεν ή­ταν οργανωμένη, με την αφομοίωση των Γκοράντσι (αντίστοιχων με τους δικούς μας Πομάκους) από την τουρκική μειονότητα, πι δημιουργία του Τουρκικού Κόμματος Κοσσόβου, και όχι μόνο. Ο Σαρνίτς, ως πρόεδρος του τουρ­κικού γραφείου συντονισμού του ΤΙΚΑ (του Τουρκικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας και Αναπτύ­ξεως) στο Κόσσοβο, ο οποίος αποτε­λεί το κύριο όργανο διεισδύσεως της Τουρκίας στα Βαλκάνια και αλλού και συνεργάζεται στενά με τη ΜΙΤ, επέτυχε μία άνευ προηγουμένου οι­κονομική διείσδυση στο Κόσσοβο, φέρνοντας μεταξύ άλλων εκεί και την Τουρκική Τράπεζα Οικονομίας (Turk Ekonomi Bankasi), με αποτέ­λεσμα μετά την ανεξαρτησία του Κοσσόβου να καταστεί ο πρώτος πρό­ξενος της Τουρκίας στην Πρίστινα. Σημ.: Εδώ μας έφερε την κρατική Ziraat Bankasi, γνωστή για την πα­ροχή «στέγης» σε πράκτορες της ΜΙΤ, ενώ ο ίδιος διατηρεί στενή ε­παφή με τον εδώ διευθυντή της, οι ενέργειες του οποίου έχουν ήδη τρα­βήξει την προσοχή των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Με κάθε μέσο

Με τις περγαμηνές αυτές, μας ήλθε από τον Νοέμβριο του 2008 στην Θρά­κη και άρχισε την εφαρμογή του ίδι­ου σχεδίου και στη ζωτική αυτή πε­ριοχή της χώρας μας. Μέσα στη διε­τία αυτή, οι τουρκικές επιδιώξεις για την αφομοίωση των Πομάκων της Θρά­κης (στα πρότυπα των Γκοράντσι του Κοσσόβου) εκδηλώθηκαν με αφόρητες πιέσεις, απειλές, διωγμούς, άφθονο χρήμα, κοινωνικό αποκλεισμό κ.ά. εις βάρος των αντιστεκόμενων στον ε­κτουρκισμό Πομάκων, οι συνεχείς διοργανώσεις διάφορων τουρκικών εορτών-πανηγυριών -με σκοπό να δο­θεί μία γενική «τουρκοφανής» εικό­να της Θράκης- επέτυχαν να ιδιοποι­ηθούν όλες τις εορτές και τα παρα­δοσιακά πανηγύρια των Πομάκων, τα οποία εμφανίζονται πλέον ως τουρ­κικά, και έφτασαν στο σημείο να εορταστεί, παρουσία του μάλιστα, στις 14 Ιουνίου 2010, η κατάληψη της Θρά­κης τον 14ο αιώνα από τους Οθωμα­νούς! Σημ.: Η περίφημη εορτή «40 Κουμπάνια», προς τιμή των 40… πα­λικαριών ενός κάποιου Σουλεϊμάν πα­σά, που σκοτώθηκαν και ετάφησαν

Επειδή, όμως, ο δραστήριος αυ­τός πράκτορας της ΜΙΤ, που εμφα­νίζεται ως πρόξενος της χώρας του, δεν τα προλάβαινε όλα μόνος του, ζήτησε και ενισχύσεις. Έτσι, μας κατέφθασε προ εβδομάδων, ως υποπρόξενος, ένας ακόμα γνωστός πρά­κτορας της MIT, ο Gursoy Gursel. Και λέμε «γνωστός πράκτορας», γιατί ο τε­λευταίος, που ήλθε από τη Χάγη (γνω­στή για την έντονη παρουσία εκεί των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών), όχι μόνο δεν είναι και αυτός διπλω­μάτης, αλλά είναι γνωστό ότι προ ε­τών είχε υπηρετήσει στην τουρκική πρεσβεία των Aθηνών ως «όργανο» της ΜΙΤ! Το πώς δέχτηκε τη διαπίστευ­ση αυτού του γνωστού Τούρκου πρά­κτορα το ελληνικό ΥΠΕΞ είναι βέ­βαια μία άλλη υπόθεση και μας κά­νει να αναρωτηθούμε τι θα γινόταν αν εμείς διορίζαμε ως υποπρόξενο στη Σμύρνη τον..Σάββα Καλεντερίδη.

Τουρκικό κόμμα

Την περίοδο Σαρνίτς, είχαμε μία α­κόμα περίπτωση εφαρμογής του προ­τύπου που ακολούθησε στο Κόσσοβο, με την πρόσφατη επανασύσταση του κόμματος του γνωστού εξτρεμιστή της μειονότητας, Σαδίκ, και την οργάνω­ση κατόπιν ενεργειών του των ανεξάρτητων μειονοτικών συνδυασμών, με πλέον προβεβλημένο αυτόν της Σιμπέλ Μουσταφάογλου. Η τελευταία, αντινομάρχης και στέλεχος που ανε­δείχθη μέσα από τις τάξεις του κυ­βερνώντος κόμματος, όπως πολλοί άλ­λοι πριν από αυτήν, μεταξύ των ο­ποίων και όλοι οι μέχρι τώρα μου­σουλμάνοι βουλευτές και πολιτευτές, Φαΐκογλου, Γκαλίπ Γκαλίπ, Σαδίκ, Καραχασάν κλπ., τελικά το γύρισε και το παίζει… Μπουμπουλίνα της Θρά­κης, υβρίζοντας στην τελευταία της προεκλογική ομιλία τη χώρα που τη φιλοξενεί, λέγοντας: Ή χώρα αυτή, η κυβέρνηση, αυτό το έθνος (!) είναι μπατιρισμένο· και ότι εκείνη θα φροντίσει να φέρει επενδύσεις στη Θράκη από την Τουρκία, με σκοπό να ιδρύσει βιο­μηχανίες και να δώσει ψωμί και ερ­γασία στους Τούρκους της Θράκης.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω «Μπουμπολίνα» των Τούρκων περιοδεύει, σύμφωνα με τοπικές πηγές, στα χω­ριά της μειονότητας και στους οικισμούς των Ρομά (που δεν καταλα­βαίνουν καν τουρκικά) υπό τους ή­χους τουρκικού στρατιωτικού εμβα­τηρίου με στίχους: Ώ, γενναίο τουρκικό έθνος, οι στρατιές σου δοξάστηκαν στον κόσμο, τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος, αγάπα με πάθος το έθνος σου, κατά­στρεψε τους εχθρούς της πατρίδας σου, να υποστούν την ταπείνωση…». Φυσικά, ένθερμος υποστηρικτής της είναι ο Τούρκος «πρόξενος» Μου­σταφά Σαρνίτς, με τον τεράστιο για απλό προξενείο προϋπολογισμό, ο ο­ποίος έφτασε στο σημείο να τοποθε­τηθεί ανοικτά στο Διαδίκτυο υπέρ της Μουσταφάογλου, δηλώνοντας οπα­δός της. Σημ.: Μετά το διάβημα του ΥΠΕΞ προς τον Τούρκο πρέσβη, η σχε­τική ιστοσελίδα κατέβηκε και ο Σαρ­νίτς ισχυρίστηκε ότι τη δήλωσή του αυ­τή την έβαλαν κάποιοι άλλοι…

Κατόπιν σχεδίου

Όλα αυτά δεν έγιναν βέβαια από μό­να τους και χωρίς προετοιμασία. Συ­γκεκριμένως, μαζί με τον Τούρκο πρω­θυπουργό Ερντογάν και την πολυ­πληθή ακολουθία του, που ήλθαν στηνν Ελλάδα τον περασμένο μήνα, συμπε­ριλαμβανόταν και ο Τούρκος υπουρ­γός επικρατείας, αρμόδιος για θέμα­τα Τούρκων του εξωτερικού, Φαρούκ Τσελίκ. Τι έκανε αυτός; Στις 22 Οκτω­βρίου δέχθηκε στο ξενοδοχείο «Με­γάλης Βρετανίας» 12 επιφανή στελέ­χη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προφανώς για να επικυρώσει με το υπουργικό του κύρος τους σχεδιασμούς του Σαρνττς.

Μεταξύ των τελευταίων, ήταν οι δύο αυτοδιορισμένοι μουφτήδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ της Κομοτηνής, ο Αλί Πεντζιάλ, πρό­εδρος ταυ συλλόγου Χίλια από τη Θρά­κη, ο Μεχμέτ Ντερημάν, πρόεδρος των αποφοίτων της ΕΠΑΘ Κομοτηνής (ο οποίος πρόσφατα διαμαρτυρήθη­κε για τα πατριωτικά ποιήματα Ελλή­νων μαθητών στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου – προφανώς ήθελε μόνο τα αντίστοιχα τουρκικά), ο Αχμέτ Καρά, πρόεδρος της παράνομης Τουρκικής Ενώσεως Ξάνθης, ο σύμβουλος της τουρκικής πρεσβείας Μουράτ Ντικμέν, αρμόδιος για θρησκευτικές υπο­θέσεις (!) και φυσικά ο πρόεδρος του γνωστού για την ανθελληνική του δρά­ση Συλλόγου Αλληλοβοηθείας των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Μόνο που, προς έκπληξη των ελ­ληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, αυ­τός δεν ήταν ο γνωστός Φερούχ Οζκάν, του παραρτήματος Κωνσταντινουπό­λεως, αλλά ο Χακάν Τσαβούσογλου, του παραρτήματος της Προύσας, φίλος – όπως ακούγεται-του Τούρκου «προξένου», ο οποίος μάλλον φρόνησε να τον φέρει κρυφά αντί του Οζκάν. Το γιατί ήρθε ο Τσαβούσογλου φάνηκε στις πρόσφατες εκλογές. Σύμφωνα με την «Birlik» της 6ης Νοεμβρίου, έ­στειλε στην Ελλάδα 4.000 Τούρκους από την Προύσα, με λεωφορεία που μίσθωσε ο σύλλογός του, με οδηγίες να ψηφίσουν τους ανεξάρτητους μει­ονοτικούς συνδυασμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, οι Τούρ­κοι επισκέπτες-ψηφοφόροι έγιναν δε­κτοί από άτομα του προξενείου, τα ο­ποία, αφού τους κατέγραψαν, τους έ­δωσαν οδηγίες πού και ποιους να ψη­φίσουν.

Η στήλη, που δεν παρέθεσε παρά ελάχιστα μόνο στοιχεία από αυτά που διαθέτει για τη βάναυση ανάμειξη της Τουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και τις υπονομευτικές της δραστηριότητες στη Θράκη, πε­ριμένει να δει αν, σης αυριανές ε­κλογές, όπου οι μειονοτικοί θα εκλέ­ξουν σίγουρα δικούς τους δημάρχους στη Μύκη και στη γύρω περιοχή (Εχίνο, Θέρμες, Σμίνθη, Ίασμο), θα υ­πάρξει και η τελική υπογραφή των ε­νεργειών του Σαρνίτς, με την ανάρτηση των γνωστών σημαιών του βραχύβιου κράτους των Τούρκων στη Θράκη. Γιατί το ίδιο έκανε και στο Κόσσοβο, υ­ψώνοντας την τουρκική σημαία στους δήμους που ήλεγχε η τουρκική μειονότητα. Αν αυτό συμβεί και γίνει (και αυ­τό) ανεκτό, τότε καιρός να αρχίσουμε να συνηθίζουμε στην ιδέα της πραγματικής συνδιοικήσεως Ελλάδας – Τουρκίας στη Θράκη, προς δόξαν του συνόλου του ελληνικού πολιτικού κό­σμου, που θα έχει φτάσει στα πρόθυ­ρα απώλειας εθνικού εδάφους χωρίς πόλεμο…

Advertisements

2 thoughts on “Ο άνθρωπος της ΜΙΤ που αλωνίζει στη Θράκη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s