Η τουρκική διείσδυση στο Αιγαίο

ΕΛΕΥΘΕΡη ΩΡΑ 24-7-2010

Με το «Μνημόνιο Παπούλια – Γιλμάζ» της Βουλιαγμέ­νης, η Τουρκία αφού κα­τόρθωσε να απαλειφθεί η έννοια του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιω­μάτων της Ελλάδας, που αφορά όλο το πλέγμα: «Εναέριος χώρος, Αγιαλίτις Ζώνη» (δηλαδή τα σύνορα της χώρας) καθώς και Υφαλοκρηπίδα», πέτυχε την κατοχύρωση του δικαιώ­ματος διεξαγωγής εθνικών στρατιω­τικών ασκήσεων και επιχειρήσεων «έρευνας και διάσωσης» στον διεθνή εναέριο και θαλάσσιο χώρο του Αι­γαίου χωρίς, να προσδιορίζονται τα όρια αυτού του χώρου, αφού απου­σιάζει οποιαδήποτε σαφής δέσμευ­ση από την πλευρά της, για την ανα­γνώριση των δεδομένων ελληνικών συνόρων στο Αιγαίο!… Η επιτυχία αυτή της τουρκικής δι­πλωματίας ήταν τόσο μεγάλη, που κατά την επιστροφή του στην Αγκυ­ρα ο Γιλμάζ , αναφώνησε θριαμβευτικώς ότι: «Βάλαμε νομικώς πόδι στο Αιγαίο«.

Η καταγγελία του αντιστρατήγου ε.α. Ανδρέα Σιαπκαρά, στις 17 Ιανουαρίου 1989

Με αυτήν καταγγέλλει ο στρατηγός Σιαπκαράς, ότι το διάταγμα της Τουρ­κίας, δεν είναι νόμος αλλά «Anchluss» (προσάρτηση) σε βάρος του Ανατολικού Αιγαίου και των νήσων του και ότι αποτε­λεί νέο «Μόναχο», που απειλεί το Αιγαίο, όσον απείλησε την Οικουμένη η στρατη­γική υποχώρηση των «Τσάμπερλαιν» και «Νταλαντιέ» του 1938. Στην αναφορά του προς τη Βουλή των Ελλήνων, δηλώνει ξεκάθαρα ο στρατη­γός Σιαπκαράς, βετεράνος «Ιερολοχί­της» και με ισχυρή προσωπικότητα στο ΝΑΤΟ, τα εξής: «Αν η Ελλάς δεν αντι­δράσει σθεναρώς υπεραμυνομένη της ακεραιότητάς της, τότε σημαίνει ότι Κυ­βέρνηση και Βουλή παραδίδουν την Ελ­λάδα στην Τουρκία». Εν συνεχεία αναλύει γιατί χρησιμοποίη­σε τον όρο προσάρτηση:

  • Εξαρθρώνει το αμυντικό σύστημα της Ελλάδας. Καταλύει την ελληνική κυριαρχία πάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
  • Καταργεί τα χωρικά ύδατα των ελληνι­κών νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.
  • Εξαφανίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τα ελληνικά νησιά.
  • Αφαιρεί ολόκληρη την υφαλοκρηπίδα α­πό τα ελληνικά νησιά.
  • Καταργεί το F.I.R. {Flight Information Ré­gion – Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσε­ων) Αθηνών.
  • Αίρει τα κυριαρχικά μας δι­καιώματα από το Ανατολικό Αιγαίο.
  • Μεταβάλλει τους νησιώτες μας του Ανα­τολικού Αιγαίου σε μειονότητα εντός της τουρκικής επικρατείας.
  • Μετατρέπει σε τουρκικές επαρχίες τις περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και της Βορείου Κύπρου.

Οδηγία του Τούρκου Πρωθυπουργού

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΚΥΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: 14-6-1985

1. Στο Αιγαίο Πέλαγος μεταξύ Ελλάδος χω Τουρκίας δεν υπάρχει οριοθετημένο επίσημο σύνορο και σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, το Αιγαίο διέπεται από το καθεστώς μισοανοιχτής θάλασσας.

2. Παρά τα ανωτέρω η Ελλάδα προσπα­θεί να εμφανίσει σαν σύνορο τη γραμμή των νησιών της Ανατολίας, για να προ­βάλλει την; κρατική της εξουσία στο Αι­γαίο. Επειδή διαπιστώθηκε ότι: «Χάρτες και έντυπα», που τυπώθησαν στην Τουρ­κία, προφανώς εκ παραδρομής, οριοθε­τούν το Αιγαίο, ζητείται να ανασταλεί ή και να διορθωθεί η εκτύπωση ανατύπω­ση παρομοίου υλικού που μακροπρόθε­σμα τείνει να δικαιολογήσει ότι το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα.

3. Για τη σχετική διόρθωση και προκει­μένου να αποφευχθούν παρόμοια λάθη

ζητείται: Να διορθωθούν όλοι οι χάρτες και οι άτλαντες δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως σε όλη την επικράτεια . Να γίνουν οι δέουσες συστάσεις σε συ­ναφείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς.

Να κοινοποιηθούν οι σχετικές «διορθωτι­κές» οδηγίες σε όλες τις τουρκικές δη­μόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες – αντι­προσωπείες εξωτερικού. Να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις στο προσωπικό των «αρμοδίων καθ’ ύλην υπηρεσιών».

4. Όσον αφορά τη «νέα σήμανση» των χαρτών που τυπώνονται στο εσωτερικό της χώρας: Δεν θα υπάρχει οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στη θά­λασσα. Η λέξη Ελλάς θα αναγράφεται μόνο επί της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Η λέξη Θράκη θα αναγράφεται ώστε να καλύπτει τις Τουρκία – Ελλάδα – Βουλ­γαρία. Δεν θα αναγράφονται ονόματα «θαλασσών – πελάγων» όπως «Θρακικό Πέλαγος» κ.ο.κ.. Τα τοπονύμια θα ανα­γράφονται στην τουρκική, όπως αντί Ιμβρος «Gokceada» (Γιοκτσεάντα) αντί Εβρος «Meric». (Μέριτς). Η λέξη Δωδεκάνησα θα αναγράφεται μόνο επί των Δωδεκανήσων, χωρίς να επεκτείνεται στα διεθνή ύδατα.

Ο Πρωθυπουργός

Δηλαδή η Τουρκία θέτει υπό αμφι­σβήτηση όχι μόνο τον εναέριο και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, αλλά και τον χερσαίο χώρο της Ελλάδας και δηλώνει κατάφωρα ότι έχει επεκτατικές βλέψεις και στην περιοχή της Δυτικής Θράκης. Το ερώτημα που προκύπτει από όλα αυ­τά είναι: Κατά πόσο νομιμοποιείται ο άν­θρωπος που υπέγραψε την παράδοση του Αιγαίου, να είναι σήμερα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας; Σε αυτό το προδοτικό «Μνημόνιο» οι ο­ρολογίες της «Συνθήκης Λωζάννης» περί «Όλης της θαλάσσης του Αιγαίου ως ε­θνικών ελληνικών χωρικών υδάτων» περί «Όλου του εναερίου χώρου του Αιγαίου ως εθνικού ελληνικού εναερίου χώρου» περί «Όλων Των νήσων του Αιγαίου, πλην Ίμβρου – Τένεδου και των εντός των τριών μιλίων Τουρκικών χωρικών υδά­των, ως εθνικού και ελληνικού εδάφους», και περί «του Ενιαίου και Αδιαίρετου ό­λων των νήσων του Αιγαίου, όλης της θα­λάσσης του Αιγαίου, και όλου του εναε­ρίου χώρου του Αιγαίου, ως εθνικού ελ­ληνικού χώρου ελληνικής κυριαρχίας, πλην Ίμβρου – Τένεδου – και των τριών μόνον μιλίων των Τουρκικών χωρικών υ­δάτων» αντικαταστάθηκαν με τις προδο­τικές παραδοχές περί «Διεθνούς ανοι­κτής θαλάσσης» και περί «Διεθνούς ενα­ερίου χώρου» εντός των οποίων θα έχει στρατιωτικές δραστηριότητες η Τουρκία. Έτσι, λοιπόν, παραδόθηκε αναιτιολόγη­τα και «μυστηριωδώς» εδαφικός, νησιω­τικός, θαλάσσιος και εναέριος Ελληνι­κός εθνικός χώρος του Αιγαίου στην Διε­θνή Κοινότητα και στην Τουρκία.. Η συγκεκριμένη «συμφωνία» έγινε χωρίς την σύμφωνη πλειοψηφία της Ελληνικής Βουλής 151 ψήφων, συμφώνως με 28/3 Συντάγματος.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.