Ετσι θα σωθούν τα Επικουρικά των στρατιωτικών

Του ΠΑΝΝΗ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ, 18/7/2010

 H ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και η περιορισμένη περικοπή των μερισμάτων προτείνονται σήμερα ως οι μόνες λύσεις για τη διάσωση και τη συνέχιση καταβολής των επι­κουρικών επιδομάτων στους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων. Διαφορετικά αργά ή γρήγορα θα μπει λουκέτο σε αυτά, με πρώτο το Μετοχικό Τα­μείο Στρατού (ΜΤΣ).

Η πρόσφατη επικυρωμένη αναλογιστική μελέτη που έγινε κατέδειξε όη το ΜΤΣ έχει ζωή μέχρι το 2018 με την προϋπόθεση ότι πέρα από τις εισφορές τις οποίες θα εισπράττει από τους εν ενεργεία αξιωμα­τικούς, ταυτόχρονα θα ρευστοποιεί και την ακίνητη περιουσία του. Αλλιώς ως μοναδική λύση προτείνεται η ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων σε ένα. Παράλ­ληλα θα πρέπει να υπάρξει και η διαγραφή των 40.000 αποστράτων αξιωματικών Αστυνομίας από το Μετο­χικό Ταμείο Στρατού. Μία κίνηση που απαιτείται να γίνει αλλά θα συνοδευτεί και από μία ικανοποιητική αποζημίωση. Δηλαδή να μετακινηθούν σε άλλο Επι­κουρικό Ταμείο οι απόστρατοι της Αστυνομίας με «προίκα» που θα τους δοθεί από τα περιουσιακά στοι­χεία του ΜΤΣ.

Το εν λόγω θέμα το μελετάει από τις αρχές Ιανουαρίου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρόβλημα της ταμειακής ρευστότητας που δημιουργείται κάθε τόσο κινδυνεύει να καταστεί ανε­ξέλεγκτο και το υπουργείο Οικονομικών αργά ή γρή­γορα θα δηλώσει αδυναμία να εξυπηρετεί.

Το θέμα ίσως να είχε λυθεί μήνες πριν. Αλλά ασκήθηκαν πιέσεις. Μόλις μαθεύτηκε η πρόθεση της απομάκρυνσης των αστυνομικών από το ΜΤΣ σήμανε συναγερμός στις αρχές του 2010. Αμέσως το συνδικαλιστικό όργανο των «θιγόμενων» συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο και τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Πόνο Μπεγλίτη. Από την πολι­τική ηγεσία του Πενταγώνου ζητήθηκε να παραμείνουν στο ΜΤΣ οι μέχρι τότε δικαιούχοι της Αστυνομίας. Οι πληροφορίες θέλουν να εκφράστηκε έν­τονη αγωνία αν θα τους δεχθεί άλλο Επικουρικό Ταμείο.

Αγωνία

Εξέλιξη που δημιούργησε μπλοκάρισμα στις προθέσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την επίλυση του προ­βλήματος. Αν και κάθε τρίμηνο ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας αγωνιά προκειμένου να εξεύρει τρόπο για να καλυφθεί το ταμειακό έλ­λειμμα στο ΜΤΣ. Και η κατά­σταση συνεχώς επιδεινώνεται καθώς οι παραιτήσεις πέφτουν «βροχή» με αποτέλεσμα να μει­ώνονται οι εισφορές ενώ πα­ράλληλα αυξάνονται οι δικαιούχοι.

Δυστυχώς, υπήρξαν στο πα­ρελθόν και άστοχες ενέργειες που στερούν σήμερα από το ΜΤΣ το μέλλον του. Οπότε δι­νόταν γενναία κρατική επιδότη­ση στο ΜΤΣ, αυτή εξανεμιζόταν γρήγορα σε αυξήσεις του επικουρικού επιδόματος οι οποί­ες αποφασίζονταν την… επόμενη σχεδόν κιόλας μέρα. Για λόγους αντικειμενικότητας, όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε οτι υπήρξαν και πολλές άλλες άστοχες ενέργειες οι οποίες συντέλεσαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Η πρώτη σοβαρή αναλογιστική για το ΜΤΣ παραδόθηκε το 2006 και προέβλεπε το «έμ­φραγμα» που ερχόταν. Είχε επισημανθεί ότι το διανεμητικό σύστημα του κοινωνικού πόρου εφαρμόζεται αποσπασματικά χωρίς λογική βά­ση που πρέπει να αλλάξει…

Να εξηγήσουμε ότι ο Κοινωνικός Πόρος προ­βλέπει ποσοστό 4% από το κόστος υλοποίησης του κάθε εξοπλιστικού προγράμματος να πηγαίνει στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο. Δηλαδή αν η Πολεμική Αεροπορία υλοποιήσει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα το 4% της αξίας του προγράμματος πήγαινε στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Το αντίστοιχο γίνεται με το Πολε­μικό Ναυτικό και το Μετοχικό Ταμείο του Πο­λεμικού Ναυτικού. Ωστόσο υπάρχει μία τεράστια διαφορά. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας έχει μόνο 6.000 δικαιούχους και άλλους τόσους περίπου το Μετοχικό Ταμείο της Πολεμικής Αε­ροπορίας. Γεγονός που επέτρεπε στο κάθε Με­τοχικό Ταμείο ανάλογα με τα εισοδήματά του να χαράσσει δική του μερισματική πολιτική.

Αντίθετα, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχει 60.000 δικαιούχους. Δηλαδή τα Μετοχικά Τα­μεία της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού είχαν περισσότερα έσοδα για λιγότερους δικαιούχους σε αντίθεση με το Με­τοχικό Ταμείο Στρατού. Το αποτέλεσμα σήμε­ρα είναι οι μερισματούχοι του Μετοχικού Τα­μείου της Αεροπορίας να παίρνουν 100 ευρώ περισσότερα κατά μέσον όρο και του Πολε­μικού Ναυτικού 120 ευρώ επιπλέον σε αντιστοιχία με εκείνους του Μετοχικού Ταμείου του Στρατού.

Εκτιμάται πώς με την ενοποίηση των Μετοχι­κών Ταμείων ο Κοινωνικός Πόρος θα καταμερι­στεί με τον πιο δίκαιο τρόπο, θα γίνει έτσι μία επιστροφή στον παλιό τρόπο διανομής. Μέχρι το 1959 τον Κοινωνικό αυτό Πόρο (που θεσπί­στηκε το 1936) τον συγκέντρωνε το υπουργείο Οικονομικών. Στη συνέχεια έκανε αναλογική διανομή βάση του αριθμού των μερισματούχων που είχε το κά­θε Μετοχικό Ταμείο. Από το 1960 και μετά υπήρξε αυτοτε­λής διανομή του Κοινωνικού Πόρου. Ανάλογα δηλαδή με το ποιος κλάδος πραγματοποιού­σε εξοπλιστικό πρόγραμμα δι­νόταν στο αντίστοιχο Μετοχικό Ταμείο το 4% του κόστους του κάθε προγράμματος. Κι έτσι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού βυθι­ζόταν στα οικονομικά του προ­βλήματα, αφού είχε τους περισ­σότερους μερισματούχους.

Επιδοτήσεις

Βέβαια το κράτος κάθε τό­σο έδινε γενναίες επιδοτή­σεις στο ΜΤΣ. Συγκεκριμένα τη δεκαετία 1960 έως και 1970 επιχορήγησε με 100.000.000 δραχμές. Είκοσι χρόνια μετά το κράτος έδωσε στο ΜΤΣ άλ­λα 5.000.000.000 δραχμές. Δυ­στυχώς, όμως, παρά τα διαβλεπόμενα προβλήματα, μόλις δί­νονταν οι επιδοτήσεις το εκάστστε Δ.Σ. αποφάσιζε αυξήσεις των μερισμάτων αντί με φειδωλότητα να γίνεται η διαχείριση της κρατικής βοήθειας ώστε να επεκταθεί η βιωσιμότητα του ΜΤΣ.

Εντυπωσιακό είναι ότι και το 2004, λίγο πριν τις Κοινοβουλευτικές εκλογές, αποφασίστηκε αύξηση 15% στα με­ρίσματα των δικαιούχων…

Κι αυτό ενώ από το 1995 έως και το 2000 χρειάστηκε το ΜΤΣ λόγω οικονομικών προβλη­μάτων να ρευστοποιήσει μέρος της ακίνητης περιουσίας του. Πούλησε τρία ακίνητα. Επίσης, από το 1999 άρχισε να πωλεί σιγά – σιγά και το ποσοστό της στη Γενική Τράπεζα και από 45% που είχε κάποτε έχει φτάσει σήμερα στο 10% περίπου. Βέβαια, στην τράπεζα αυτή είχαν γίνει τερατουργήματα καθώς ο εκάστοτε υπουργός Άμυνας διόριζε από γυμναστές έως και… κομ­μώτριες για να αποκομίζει πολιτικά οφέλη. Αν­θρώπους δηλαδή που δεν είχαν καμία σχέση το αντικείμενο.

Πόσο θα μειωθεί το μέρισμα

Σύμφωνα με τα στοι­χεία της αναλογιστικής μελέτης και τις συζητήσεις που έχουν γίνει θα πρέπει τα μερίσματα να μειωθούν περίπου κατά το 1/5. Δηλαδή αν υπο­θέσουμε ότι το μέσο επι­κουρικό επίδομα είναι 250 ευρώ το μήνα, τότε θα πρέπει να πάει στα 195. Και αυτό γιατί:

  • Τα 110 προέρχονται από τις εισφορές (εί­ναι ανταποδοπκά).
  • Τα 25 ευρώ από την αξιοποίηση της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας του ΜΤΣ.
  • 60 από την εκποίηση άχρηστου υλικού και από τον Κοινωνικό Πόρο.

Αν μειωθεί το επικου­ρικό επίδομα, τότε θα αυξηθεί η βιωσιμότητα του ΜΤΣ.

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΟΙ 40.000 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟ ΜΤΣ

Αυτή τη στιγμή οι μερισματούχοι στο ΜΤΣ είναι 60.000 από , τους οποίους μόνο οι 20.000 είναι απόστρατοι αξιωματικοί, του Στρατού Ξηράς, Οι υπόλοιποι 40.000 είναι απόστρατοι της Αστυνομίας. Μία ιστορία που ξεκινάει… αιώνες πίσω όσο πε­ρίεργο κι αν φαίνεται

Το 1852 αποφάσισε η τότε ελληνική κυβέρνηση να δημιουργήσει το Ταμείο Χηρών και Ορφανών του Στρατού, της Γραμμής της Ορο­φυλακής και της Χωροφυλακής. Τότε όλες οι παραπάνω πλευρές έβαλαν τον οβολό τους και δημιουργήθηκε ένα Ταμείο με κινητή και ακίνητη περιουσία που μετά ήταν δύσκολος ο διαχωρισμός τους.

Το 1986 που πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεως αποφασίστηκε το 68% από τους εισερ­χόμενους στην Αστυνομία να εντάσσεται για επικουρικό επίδομα στο ΜΤΣ και το υπόλοιπο 32% στο Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Βέβαια η Αστυνομία δεν βάζει μεγάλο Κοινωνικό Πόρο στο ΜΤΣ αν και είναι 40.000 οι δικαιούχοι της (απόστρατοι της Αστυνομίας) σε αντίθεση με τους 20.000 του Στρατού Ξηράς. Βέβαια δεν φταίνε οι δικαιούχοι.

Η σκέψη που υπάρχει είναι αν φύγουν οι 40.000 μερισματούχοι πρώην αστυνομικοί να μπουν σε ένα Ταμείο και το ΜΤΣ ή να τους δώσει εφάπαξ μία «προίκα» ή ένα ποσοστό από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι και τα Μετοχικά Ταμεία Αεροπορίας και Ναυτικού αντιμετωπίζουν λίγο – πολύ προβλήματα και απαιτείται κοινή λύση. Η ενοποίησή τους με το ΜΤΣ δεν θα αποτελέσει σωτη­ρία μόνο για το τελευταίο.

Τι Λέει (επίσημα) η κυβέρνηση

Αρχικά, με συνέντευ­ξη που είχε δώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις 12 Ιανουαρίου 2010, είχε πει ότι θα προχωρήσει σε ενο­ποίηση των Μετοχικών Ταμείων. Προχτές ο υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος άφησε και κά­ποιο άλλο «παραθυράκι» για πολιτική λύση αλλά πάντα με δεδομένο την απομάκρυνση των αποστράτων της Αστυνο­μίας από το ΜΤΣ. Μπορεί να εντάξει 40.000 απόστρατους της Αστυ­νομίας σε κείνο που ασφαλίζονται οι άλλοι συνάδελφοί τους (Τα­μείο Πολιτικού Προσω­πικού) με την εξεύρεση και άλλων κοινωνικών πόρων γι’ αυτούς (φόροι από τρίτους).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s