του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 19/6/2010

Το ένα δισ. ευρώ ξεπερνούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας, που παραμένει ακέφαλη, ενώ περισσεύουν τα μεγάλα λόγια για εξορθολογισμό και σχέδια ανάπτυξης.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα πρέπει να έχουν δημο­σιευθεί στο Διαδίκτυο οι ισολογισμοί των 10 ΔΕΚΟ με τα μεγαλύτερα χρέη, Π.Χ.ΟΣΕ, ΗΣΑΠ,ΗΛΠΑΠ κλπ και φυσικά μεταξύ αυτών και ο ισολογισμός των Ελληνικών Αμυντι­κών Συστημάτων (ΕΑΣ).

Μία ματιά στον μη δη­μοσιευθέντα ακόμη ι­σολογισμό της εται­ρείας, που απέκτησε η στήλη, δίνει μία εικόνα η οποία θα έ­πρεπε να κάνει πιο φειδωλούς στα λόγια όσους στο ΥΠΕΘΑ α­ναφέρονται επί εννέα ολόκλη­ρους μήνες στην ανάγκη εξορθολογισμού) και στις προθέσεις τους ή σχέδια για την αναπτυ­ξιακή πορεία της κρατικής αυ­τής βιομηχανίας και να συνει­δητοποιήσουν ότι είναι καιρός -αν δεν είναι ήδη αργά- να περάσουν επιτέλους στην πράξη.

Μερικά στοιχεία από τον ι­σολογισμό της χρήσεως του 2009 είναι αρκετά, για να κα­ταδείξουν την οικτρή κατάστα­ση στην οποία ευρίσκονται τα ΕΑΣ. Η εταιρεία έκλεισε για μία ακόμη φορά τη χρήση του πε­ρασμένου έτους με ζημίες (προ φόρων) 164.684.968,32 ευρώ. Αν στις ζημίες αυτές προστεθούν και οι ζημίες προηγουμένων χρήσεων, το σύνολο ανέρχεται σε 743.131.303,16 ευρώ! Η καταστροφική πορεία της εταιρεί­ας τον περασμένο χρόνο φαίνε­ται και από τη σύγκριση με τα αποτελέσματα χρήσεως του προηγουμένου έτους (2008), η οποία έκλεισε με ζημίες 125.323.243,10 ευρώ (έναντι 164,68 εκατ. του 2009), με το υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων να ανέρχεται σε 617.808.060,06 ευρώ (έναντι 743,13 εκατ. ευρώ το 2009).

Η τραγική αυτή εικόνα ολο­κληρώνεται αν δει κανείς τις μα­κροπρόθεσμες και βραχυπρόθε­σμες υποχρεώσεις της εταιρεί­ας:

135.341.598,05 ευρώ οι βραχυπρόθεσμες και

866.679.739,41 ευρώ οι μα­κροπρόθεσμες, ένα σύνολο δη­λαδή που ξεπερνά το 1. δισ. ευ­ρώ (!) , ή, για την ακρίβεια, 1.002.021.337,46 ευρώ.

Για να προκύψει το οικτρό αυτό αποτέλεσμα θα πρέπει να δοθούν και τα συνολικά έσοδα (εκ πωλήσεων) της εταιρείας, τα οποία το 2009 ανήλθαν σε μόλις 45.282.632,18 ευρώ, ό­ταν οι δαπάνες μόνο για τη μισθοδοσία του προσωπικού είναι σχεδόν διπλάσιες. Συγκρινόμε­νες με τις πωλήσεις του 2009, οι πωλήσεις της εταιρείας το προηγούμενο έτος (2008) ήταν 55.536.400,81 ευρώ, ενώ για τις πωλήσεις πρόβλεψη για το τρέ­χον έτος μάλλον δεν μπορεί να γίνει, πριν ολοκληρωθούν τα… σχέδια για την ανασυγκρότηση και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Αν κρίνει, όμως, κα­νείς από το γεγονός ότι η εται­ρεία παραμένει ακέφαλη για εν­νέα ολόκληρους μήνες και ότι ήδη έχουμε διανύσει το ήμισυ του έτους, μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε και εδώ πωλήσεις- ρεκόρ (προς τα κάτω, βέβαια).

Περί διοικήσειως

Δύο λόγια, τώρα για τις συνέ­πειες της ελλείψεως διοικήσε­ως, γιατί η κατάσταση έφτασε πλέον στο σημείο να πρέπει να εξηγούνται και τα αυτονόητα. Πρώτον, ουδείς φαίνεται να α­σχολείται στο ΥΠΕΘΑ με το γε­γονός ότι ενώ οι πωλήσεις των ΕΑΣ για το περασμένο έτος εί­χαν προϋπολογιστεί στο ποσό των 95 εκατ. ευρώ, τελικά κα­τέληξαν σε μόνο 45 εκατ. Δεύ­τερον, παρά τα προαναφερθέ­ντα χάλια, ουδείς δέησε να ε­λέγξει την απελθούσα διοίκηση για το ύψος των ανεκτέλεστων συμβάσεων, το οποίο ανέρχεται σε 70-80 εκατ. ευρώ και τούτο ό­ταν το σύνολο σχεδόν του προσωπικού στην κυριολεξία κάθε­ται. Τρίτον, ενώ τα ΕΑΣ έχουν προεπιλεγεί από τις αμερικανι­κές ένοπλες δυνάμεις για την προμήθεια πυρομαχικών 40 χιλ. L60 αξίας περίπου 150 εκατ. ευρώ (σε βάθος πενταετίας) και η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα, η δυνητική αυτή σύμβαση δεν υπο­στηρίζεται από την εταιρεία, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υ­πάρχει διοίκηση.

Αν για τα παραπάνω η ευθύ­νη ανήκει κατά πρώτον στην α­πελθούσα διοίκηση και δευτε­ρευόντως στην έλλειψη επο­πτείας από το ΥΠΕΘΑ, η ευθύνη ανήκα αποκλειστικό στο τελευ­ταίο σε άλλα θέματα. Συγκεκρι­μένως, ενώ υπάρχουν «βεβαιωμένες» ανάγκες των ελληνικών ΕΔ δεν γίνεται το παραμικρό, για να επιταχυνθεί η ανάθεσή τους στα ΕΑΣ, με πλέον κραυ­γαλέο παράδειγμα την προμήθεια πυρομαχικών των 40 χιλ. (για πολυβομβιδοβόλα). Πρό­κειται για μία προμήθεια 215.800 βομβίδων μάχης και 34.080 βομβίδων ασκήσεων, συνολικού ύψους 25 περίπου εκατ. ευρώ, της οποίας το σχέδιο συμ­βάσεως έχει υπογραφεί από τον Φεβρουάριο του 2009 (!) και μέ­χρι τώρα, 16 μήνες αργότερα, δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Στην ίδια κατηγορία βεβαι­ωμένων αναγκών του Ε.Σ. κα­τατάσσεται και η προμήθεια πυρομαχικών για τα αντιαρματικά Carl Gustav, με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Καμία ενέργεια δεν γίνεται επίσης για τη συμ­μετοχή των ΕΑΣ στο πρόγραμμα των πυρομαχικών των 120 χιλ., το οποίο θα συνέβαλε ση­μαντικά στην επιβίωση της εταιρείας, με το ΥΠΕΘΑ να έχει αρκεσθεί στην οπωσδήποτε ε­πείγουσα ανάγκη προμηθείας 15.000 βλημάτων από το εξωτερικό, και να αφήνει το μείζον μέρος αυτής να έρπει, χωρίς κα­μία ενέργεια να την οργανώσει από τώρα. Τούτο δε, όταν είναι γνωστό ότι δημιουργία γραμμής παραγωγής στα ΕΑΣ θα χρεια­σθεί περί τα δύο χρόνια, για να ολοκληρωθεί. Ομοίως, καμία ε­νέργεια ή πρόβλεψη υπάρχει για την ουσιαστική συμμετοχή των ΕΑΣ -όχι ως ενδιάμεσου- στην καταστροφή των τερά­στιων αποθεμάτων παλαιών πυ­ρομαχικών των Ε.Δ., η οποία θα ήταν μία ακόμη πηγή εσόδων για την εταιρεία.

Για οποιονδήποτε άλλον, με στοιχειώδη έστω εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, που θα είχε την ευθύνη ανατάξεως αυτής της καταστάσεως, η εικόνα που προκύπτει από τα ελάχιστα στοι­χεία που παραθέσαμε θα ήταν αρκετή για να τον κάνει να τρέχει για να διορθώσει και να πε­ρισώσει ό,τι μπορούσε. Στο ΥΠΕΘΑ όχι μόνο αυτό δεν γί­νεται, αλλά δεν φαίνεται να υ­πάρχει καν η αίσθηση του ε­πείγοντος για την αντιμετώπι­ση μίας καταστάσεως που, μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια μόνο, έχει κοστίσει στο ελληνικό Δη­μόσιο πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Το μόνο που υπάρχει και συ­νεχίζεται επί εννέα ολόκληρους μήνες είναι η ανιαρή πλέον φι­λολογία περί ενδιαφέροντος της κυβερνήσεως για την ανάπτυ­ξη, την ανάγκη για ανασυγκρό­τηση σε νέες βάσεις και εξω­στρέφεια (και λοιπά γραφικά) της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία μόνο τη δική μας νοημο­σύνη δεν υποτιμά.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s