Του Μάνου Ηλιάδη, Κόσμος του Επενδυτή 15/5/2010

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ό­τι, ενώ η νέα ηγεσία του ΥΠΕΘΑ α­ποδεικνύεται λίαν επιμελής στην εξέταση αρκετών συμβάσεων προ­μηθείας αμυντικού υλικού, η τύχη μίας σημαντικού ύψους προμήθει­ας, μεγαλύτερης και από το περι­βόητο C4I, εξακολουθεί να περι­βάλλεται από μία χαρακτηριστική έλλειψη πληροφοριών και στοι­χείων ως προς την εξέλιξη της.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ερμής»-Β’ Φάση (Ανα­βάθμιση Επικοινωνιών Στρατού Ξηράς) ήταν ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό ανετέθη το 1999 στην ΕΑΒ, με υποκατασκευαστή την εται­ρεία Siemens, και -ως γνωστόν- αποτε­λούσε συνέχεια του προγράμματος «Ερμής I», το οποίο εκτέλεσε η Siemens με κό­στος άλλων 70 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τκ πληροφορίες μας. το έργο αυτό έτρεπε να είχε ολοκληρωθεί, κατά τις συμβατικές προβλέψεις, μέχρι τον Μάρτιο του 2006, εμφανίζει δηλαδή μία τόσο μεγάλη καθυ­στέρηση που κανονικώς η αντιμετώπισή της θα έπρεπε να αποτελεί μία από τις βα­σικές μέριμνες της κηδόμενης, υποτίθε­ται, του δημοσίου συμφέροντος ηγεσίας της ΓΔΑΕΕ την οποία διατηρεί στη θέση της η νέα ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Σημειώνεται ότι, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο τότε ΥΕΘΑ κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλος είχε δώσει εντολή να συνταχθεί φάκελος (όπερ και εγένετο), στον οποίο περιελαμβάνοντο όλα τα προβλήματα που παρουσίαζε το πρόγραμμα. Μία από τις κύριες επισημάνσεις της έρευνας που εί­χε γίνει τότε ήταν ότι, σύμφωνα με το άρ­θρο 14 της κύριας συμβάσεως, είχε συ­σταθεί (30.1.1998) η Εταιρεία Διοικήσε­ως και Συντονισμού του Προγράμματος (Program Management Company), στην οποία συμμετείχαν η ΕΑΒ, η Siemens AG και η Siemens Α.Ε.

Σύμβαση

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αυτή α­ποτελεί νομικό πρόσωπο, το οποίο -κατά τη σύμβαση- έχει την ευθύνη έναντι του ελληνικού Δημοσίου διαχειρίσεως και συ­ντονισμού του προγράμματος και μάλι­στα η λειτουργία της είχε κοστολογηθεί στα 10 εκατ. ευρώ, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αναφορές προόδου του έργου ή άλλα έγγραφα της ίδιας εταιρείας, από τα οποία να προκύπτει ότι υλοποίησε τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις της.

Οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από την παράγραφο 2, του άρθρου 14 της συμβάσεως, το οποίο αναφέρει: «Από της κτήσεως νομικής προσωπικότητας της άνω ε­ταιρείας και της ενάρξεως της δραστηριότητάς της, ο προμηθευτής που θα τυγχάνει μέ­τοχος της και θα συμμετέχει με στελέχη του στη διοίκηση της άνω εταιρείας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαλέσει απόφαση της διοικήσεως της συσταθησομένης εταιρείας, βάσει της οποίας θα υποχρεούται το πιο πά­νω νομικό πρόσωπο έναντι του αγοραστή να ενημερώνει ανελλιπώς και σε τακτά διαστή­ματα τον αγοραστή (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ ΓΕΣ/ΔΔΒ) περί της δραστηριότητος και των ενεργειών της σε σχέση με την πρόοδο του προγράμ­ματος «Ερμής ΙΙ»».

Πληροφορίες, που η στή­λη δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει, αναφέρουν ότι η εταιρεία αυτή ουδέποτε λειτούργησε.

Οι Κάρτες MINC

Μία άλλη επισήμανση που προέκυψε α­πό την προαναφερθείσα έρευνα είναι ότι η κατασκευή των καρτών MINC, οι οποί­ες είναι η «καρδιά» του συστήματος (και άρα καλύπτονται από την κύρια σύμβα­ση), έχει δοθεί ως πρόγραμμα Αντισταθ­μιστικών Ωφελημάτων (Σύμβαση Α.Ω. 21/99), ονομαστικής αξίας 1.838.817 ευ­ρώ, ενώ περιλαμβάνεται ταυτόχρονα στο παράρτημα «Η» (ελληνική προστιθέμενη αξία) της κύριας συμβάσεως (25Α/99), με υποκοτασκευαστή την εταιρεία Siemens Α.Ε. Με άλλα λόγια, επρόκειτο περί μιας κανονικής «μαϊμουδιάς», η οποία προκά­λεσε ερώτηση στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2005 από την τότε αντιπολίτευση σχε­τικά με το κόστος των καρτών αυτών.

Η τότε ιεραρχία του ΥΠΕΘΑ αποφάσι­σε τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα εξέταζε τα προβλήματα που είχαν εντο­πισθεί. Επισημαίνεται ότι, στον σχετικό φάκελο που είχε συνταχθεί, ο τότε επι­κεφαλής της ΓΓΟΣΑΕ, κ. Γ. Ζορμπάς, εί­χε γράψει ιδιοχείρως το σχόλιο «…να διερευνηθούν τα αναφερόμενα στον σχετικό φάκελο και η εν όψει των συναγομένων εκ του κειμένου υπερκοστολογήσεων και η τυχόν ύπαρξη και ποινικών ευθυνών κατά περίπτωση»

Τι έγινε έκτοτε; Αλλαγή στην ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, απομάκρυνση του επαρκέ­στατου Γ. Ζορμπά και απόφαση της νέας πολιτικής ηγεσίας, όπως προκύπτει από σημείωση διά χειρός του υπουργεύοντος τότε Σ. Κορομάντζου, ο φάκελος να υπο­βληθεί στη νέα ηγεσία της ΓΔΑΕΕ, στην ο­ποία, ως γνωστόν, τοποθετήθηκε ο «άτε­γκτος τηρητής της νομιμότατος και προ­στάτης των συμφερόντων του Δημοσίου» κ. Βασιλάκος. Και έκτοτε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες της στήλης, η τύχη του φακέλου «Ερμής» αγνοείται, ί­σως διότι τον έκλεψε ο ίδιος ο άτακτος θε­ός των αρχαίων που, εκτός από αγγελιο­φόρος των θεών, ήταν διακεκριμένος κλέ­πτης και προστάτης όλων των κλεπτών.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s