Ρήματα αρχαίας ελληνικής

αγγελλω ηγγελλον αγγελω ηγγειλα ηγγελκα ηγγελκειν
αγγέλλομαι ηγγελλομην αγγελθησομαι ηγγειλαμην ηγγελμαι ηγγελμην
αγορευω ηγορευον ερω ειπον ειρηκα ειρηκειν
αγορευομαι ηγορευομην αγορευσομαι ερρηθην ειρημαι ειρημην
αγω ηγον αξω ηγαγον αγηοχα ηγηοχην
αγομαι ηγομην αξομαι ηγαγομην ηγμαι ηγμην
αγωνιζομαι ηγωνιζομην αγωνιουμαι ηγωνισαμην ηγωνισμαι ηγωνισμην
αιρω ηρουν αιρησω ειλον ηρηκα ηρηκειν
αιρουμαι ηρουμην αιρησομαι ειλομην ηρημαι ηρημην
αιρω ηρον αρω ηρα ηρκα ηρκειν
αιρομαι ηρομην αρουμαι ηραμην ηρμαι ηρμην
αισθανομαι ησθανομην αισθησομαι ησθομην ησθημαι ησθημην
αισχυνομαι ησχυνομην – ησχυνθην ησχυμμαι ησχυμμην
αιτιωμαι ητιωμην αιτιασομαι ητιασαμην ητιαμαι ητιαμην
ακουω ηκοον ακουσομαι ηκουσα ακηκοα ηκηκοειν
αλειφω ηλειφον αλειψω ηλειψα αληλιφα –
αλισκομαι ηλισκομην αλωσομαι εαλων εαλωκα ηλωκειν
αλλαττ(σσ)ω ηλλαττον αλλαξω ηλλαξα ηλλαχα –
αλλαττ(σσ)ομαι ηλλαττομην αλλαξομαι ηλλαξαμην (ηλλαγην, ηλλαχθην) ηλλαγμαι ηλλαγμην
αμαρτανω ημαρτανον αμαρτησομαι ημαρτον ημαρτηκα ημαρτηκειν
αμυνω ημυνον αμυνω ημυνα – –
αμυνομαι ημυνομην αμυνουμαι ημυναμην – –
ανεχομαι ηνεχομην ανεξομαι ηνεσχομην υπομεμενηκα υπεμεμενηκειν
ανοιγω ανεωγον ανοιξω ανεωξα ανεωχα –
ανοιγομαι ανεωγομην ανοιξομαι ανεωχθην ανεωγμαι ανεωγμην
απεχθανομαι απηχθανομην απεχθησομαι απηχθομην απηχθημαι απηχθημην
αποκρινομαι απεκρινομην αποκρινουμαι απεκριναμην αποκεκριμαι απεκεκριμην
απολογουμαι απελογουμην απολογησομαι απελογησαμην απολελογημαι απελελογημην
απτομαι ηπτομην αψομαι ηψαμην ημμαι ημμην
αρχομαι ηρχομην αρξομαι ηρξαμην ηργμαι ηργμην
αυξανομαι (αυξομαι) ηυξανομην αυξησομαι ηυξηθην ηυξημαι ηυξημην
βαινω εβαινον βησομαι εβην βεβηκα εβεβηκειν
βαλλω εβαλλον βαλω εβαλον βεβληκα εβεβληκειν
βαλλομαι εβαλλομην βαλουμαι εβαλομην βεβλημαι εβεβλημην
βλαπτω εβλαπτον βλαψω εβλαψα βεβλαφα –
βλαπτομαι εβλαπτομην βλαψομαι εβλαβην (εβλαφθην) βεβλαμμαι –
βουλομαι εβουλομην βουλησομαι εβουληθην βεβουλημαι εβεβουλημην
γιγνομαι εγιγνομην γενησομαι εγενομην γεγενημαι (γεγονα) εγεγενημην (εγεγονειν)
γιγνωσκω εγιγνωσκον γνωσομαι εγνων εγνωκα εγνωκειν
γραφω εγραφον γραψω εγραψα γεγραφα εγεγραφειν
γραφομαι εγραφομην γραψομαι εγραψαμην (εγραφην) γεγραμμαι εγεγραμμην
δεδοικα (δεδια) εδεδοικειν δεισομαι εδεισα – –
δεικνυμι εδεικνυν δειξω εδειξα δεδειχα –
δεικνυμαι εδεικνυμην δειξομαι εδειξαμην δεδειγμαι εδεδειγμην
δηλω εδηλουν δηλωσω εδηλωσα δεδηλωκα εδεδηλωκειν
δηλουμαι εδηλουμην δηλωσομαι εδηλωσαμην δεδηλωμαι εδεδηλωμην
διδρασκω εδιδρασκον αποδρασομαι απεδραν αποδεδρακα απεδεδρακειν
διδωμι εδιδουν δωσω εδωκα δεδωκα εδεδωκειν
διδομαι εδιδομην δωσομαι εδομην δεδομαι εδεδομην
διωκω εδιωκον διωξω (διωξομαι) εδιωξα δεδιωχα –
δοκω εδοκουν δοξω εδοξα δεδοκται εδεδοκτο
δουλουμαι εδουλουμην δουλωσομαι εδουλωσαμην δεδουλωμαι –
δυναμαι εδυναμην δυνησομαι εδυνηθην (εδυνασθην) δεδυνημαι εδεδυνημην
δυομαι εδυομην δυσομαι εδυν δεδυκα εδεδυκειν
εγειρω ηγειρον εγερω ηγειρα εγηγερκα εγηγερκειν
εγειρομαι ηγειρομην εγερουμαι ηγρομην εγηγερμαι (εγρηγορα) εγηγερμην (εγρηγορειν)
εθιζω ειθιζον εθιω ειθισα ειθικα –
ειμι (ερχομαι) ηειν (ηα) ειμι ηλθον εληλυθα εληλυθειν
ειμι ην (η) εσομαι εγενομην γεγονα εγεγονειν
ειργομαι ειργομην ειρξομαι ειρχθην ειργμαι –
ελαυνω ηλαυνον ελω ηλασα εληλακα εληλακειν
ελεγχομαι ηλεγχομην ελεγχθησομαι ηλεγχθην εληλεγμαι εληλεγμην
ελκω ειλκον ελξω ειλκυσα ειλκυκα –
επαινω επηνουν επαινεσω (επαινεσομαι) επηνεσα επηνεκα –
επισταμαι ηπισταμην επιστησομαι ηπιστηθην εγνωκα εγνωκειν
επομαι ειπομην εψομαι εσπομην ηκολουθηκα ηκολουθηκειν
ερωτω ηρωτων ερησομαι ηρωτησα (ηρομην) ηρωτηκα ηρωτηκειν
εσθιω ησθιον εδομαι εφαγον εδηδοκα εδηδοκειν
εχω ειχον εξω (σχησω) εσχον εσχηκα εσχηκειν
εχομαι ειχομην εξομαι (σχησομαι) εσχομην εσχημαι εσχημην
εω ειων εασω ειασα ειακα ειακειν
ζημιω εζημιουν ζημιωσω εζημιωσα εζημιωκα –
ζω εζων βιωσομαι εβιων βεβιωκα εβεβιωκειν
ηγουμαι ηγουμην ηγησομαι ηγησαμην ηγημαι ηγημην
ηττωμαι ηττωμην ηττησομαι ηττηθην ηττημαι ηττημην
θαπτω εθαπτον θαψω εθαψα τεθαφα ετεθαφειν
θαπτομαι εθαπτομην ταφησομαι εταφην τεθαμμαι ετεθαμμην
θεω εθεον θευσομαι εδραμον δεδραμηκα εδεδραμηκειν
θνησκω εθνησκον θανουμαι απεθανον τεθνηκα ετεθνηκειν
ιημι ιην ησω ηκα εικα εικειν
ιεμαι ιεμην ησομαι (εθησομαι) ειμην ειμαι ειμην
ικνουμαι ικνουμην ιξομαι ικομην ιγμαι ιγμην
ιστημι ιστην στησω εστησα στησας εχω –
ισταμαι ισταμην στησομαι εστην (εστησαμην) εστηκα εστηκειν (ειστηκειν)
καθημαι εκαθημην καθεδουμαι – – –
καιω (καω) εκαιον καυσω εκαυσα κεκαυκα –
καλω εκαλουν καλω εκαλεσα κεκληκα εκεκληκειν
καλουμαι εκαλουμην καλουμαι εκαλεσαμην κεκλημαι εκεκλημην
κάμνω εκαμνον καμουμαι εκαμον κεκμηκα εκεκμηκειν
κειμαι εκειμην κεισομαι – – –
κλινω εκλινον κλινω εκλινα κεκλικα εκεκλικειν
κλινομαι εκλινομην κλινουμαι εκλιναμην κεκλιμαι εκεκλιμην
κοπτω εκοπτον κοψω εκοψα κεκοφα –
κρινω εκρινον κρινω εκρινα κεκρικα εκεκρικειν
κρινομαι εκρινομην κρινουμαι εκριναμην κεκριμαι εκεκριμην
κτεινω εκτεινον κτενω εκτεινα απεκτονα απεκτονειν
κτωμαι εκτωμην κτησομαι εκτησαμην κεκτημαι εκεκτημην
λαγχανω ελαγχανον ληξομαι ελαχον ειληχα ειληχειν
λαμβανω ελαμβανον ληψομαι ελαβον ειληφα ειληφειν
λαμβανομαι ελαμβανομην ληφθησομαι ελαβομην ειλημμαι ειλημμην
λανθανω ελανθανον λησω ελαθον λεληθα ελεληθειν
λεγω ελεγον λεξω (ερω) ελεξα (ειπον, ειπα) ειρηκα ειρηκειν
λεγομαι ελεγομην λεχθησομαι (ρηθησομαι) ελεχθην (ερρηθην) ειρημαι ειρημην
λειπω ελειπον λειψω ελιπον λελοιπα ελελοιπειν
λειπομαι ελειπομην λειψομαι ελιπομην λελειμμαι ελελειμμην
λυμαινομαι ελυμαινομην λυμανουμαι ελυμηναμην λελυμασμαι ελελυμασμην
μανθανω εμανθανον μαθησομαι εμαθον μεμαθηκα εμεμαθηκειν
μιμνησκομαι εμιμνησκομην μνησομαι εμνησθην μεμνημαι εμεμνημην
νεμω ενεμον νεμω ενειμα νενεμηκα ενενεμηκειν
νεμομαι ενεμομην νεμουμαι ενειμαμην νενεμημαι ενενεμημην
νομιζω ενομιζον νομιω ενομισα νενομικα ενενομικειν
οιδα ηδειν (ηδη) εισομαι (ειδησω) έγνων εγνωκα εγνωκειν
οιομαι (οιμαι) ωομην (ωμην) οιησομαι ωηθην νενομικα ενενομικειν
ολλυμι ωλλυν ολω ωλεσα ολωλεκα ωλωλεκειν
ολλυμαι ωλλυμην ολουμαι ωλομην ολωλα ωλωλειν
ομνυμι ωμνυν ομουμαι ωμοσα ομωμοκα ωμωμοκειν
ορω εωρων οψομαι ειδον εορακα εωρακειν
οφλισκανω οφλισκανον οφλησω ωφλον ωφληκα ωφληκειν
παιω επαιον παισω επαισα πεπαικα –
πασχω επασχον πεισομαι επαθον πεπονθα επεπονθειν
πειθομαι επειθομην πεισομαι επιθομην πεπεισμαι επεπεισμην
πιμπλημι επιμπλην πλησω επλησα πεπληκα επεπληκειν
πιμπλαμαι επιμπλαμην πλησομαι επλησαμην πεπλησμαι επεπλησμην
πινω επινον πιομαι επιον πεπωκα επεπωκειν
πιπτω επιπτον πεσουμαι επεσον πεπτωκα επεπτωκειν
πλεω επλεον πλευσομαι (πλευσουμαι) επλευσα πεπλευκα επεπλευκειν
ποιω εποιουν ποιησω εποιησα πεποιηκα επεποιηκειν
ποιουμαι εποιουμην ποιησομαι εποιησαμην πεποιημαι επεποιημην
πραττ(σσ)ω επραττον πραξω επραξα πεπραχα (πεπραγα) επεπραχειν (επεπραγειν)
πυνθανομαι επυνθανομην πευσομαι επυθομην πεπυσμαι επεπυσμην
ρεω ερρεον ρυησομαι ερρυην ερρυηκα ερρυηκειν
σημαινω εσημαινον σημανω εσημανα (εσημηνα) – –
σκοπω (σκοπουμαι) εσκοπουν (εσκοπουμην) σκεψομαι εσκεψαμην εσκεμμαι εσκεμμην
σπειρω εσπειρον σπερω εσπειρα εσπαρκα εσπαρκειν
σπειρομαι εσπειρομην σπαρησομαι εσπαρην εσπαρμαι εσπαρμην
σπενδομαι εσπενδομην σπεισομαι εσπεισαμην εσπεισμαι εσπεισμην
στελλω εστελλον στελω εστειλα εσταλκα εσταλκειν
στελλομαι – εστελλομην – σταλησομαι – εστειλαμην (εσταλην) εσταλμαι εσταλμην
συλλεγω συνελεγον συλλεξω συνελεξα συνειλοχα συνειλοχειν
συλλεγομαι συνελεγομην συλλεξομαι συνελεξαμην (συνελεγην) συνειλεγμαι συνειλεγμην
σφαλλω εσφαλλον σφαλω εσφαλα εσφαλκα εσφαλκειν
σφαλλομαι εσφαλλομην σφαλουμαι εσφηλαμην (εσφαλην) εσφαλμαι εσφαλμην
σωζω εσωζον σωσω εσωσα σεσωκα –
ταττ(σσ)ω εττατον ταξω εταξα τεταχα ετεταχειν
ταττ(σσ)ομαι εταττομην ταξομαι εταξαμην τεταγμαι ετεταγμην
τεινω ετεινον τενω ετεινα τετακα ετετακειν
τεινομαι ετεινομην τενουμαι ετειναμην (εταθην) τεταμαι ετεταμην
τεμνω ετεμνον τεμω ετεμον τετμηκα ετετμηκειν
τεμνομαι ετεμνομην τεμουμαι ετεμομην (ετμηθην) τετμημαι ετετμημην
τιθημι ετιθην θησω εθηκα τεθεικα (τεθηκα) –
τιθεμαι ετιθεμην θησομαι εθεμην τεθειμαι (κειμαι) εκειμην
τικτω ετικτον τεξομαι ετεκον τετοκα ετετοκειν
τιμω ετιμων τιμησω ετιμησα τετιμηκα ετετιμηκειν
τιμωμαι ετιμωμην τιμησομαι ετιμησαμην τετιμημαι ετετιμημην
τρεπομαι ετρεπομην τρεψομαι ετρεψαμην (ετραπομην, ετραπην) τετραμμαι ετετραμμην
τρεφομαι ετρεφομην θρεψομαι (τραφησομαι) εθρεψαμην (ετραφην) τεθραμμαι ετεθραμμην
τυγχανω ετυγχανον τευξομαι ετυχον τετυχηκα ετετυχηκειν
υπισχνουμαι υπισχνουμην υποσχησομαι υπεσχομην υπεσχημαι υπεσχημην
φαινομαι εφαινομην φανουμαι εφηναμην (εφανην) πεφασμαι επεφασμην
φερω εφερον οισω ηνεγκον ενηνοχα ενηνοχειν
φερομαι εφερομην οισομαι ηνεγκαμην (ηνεχθην) ενηνεγμαι ενηνεγμην
φευγω εφευγον φευξομαι εφυγον πεφευγα επεφευγειν
φημι εφην φησω εφησα ειρηκα ειρηκειν
φθανω εφθανον φθασω (φθησομαι) εφθασα (εφθην) εφθακα εφθακειν
φθειρω εφθειρον φθερω εφθειρα εφθαρκα εφθαρκειν
φθειρομαι εφθειρομην φθερουμαι εφθειραμην (εφθαρην) εφθαρμαι εφθαρμην
φυομαι εφυομην φυσομαι εφυν πεφυκα επεφυκειν
χρη εχρην (χρην) χρησει – χρησται –
χρωμαι εχρωμην χρησομαι εχρησαμην κεχρημαι εκεχρημην
ωνουμαι ωνουμην ωνησομαι επριαμην εωνημαι εωνημην

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s