Προσμετρούμενες συντάξιμες υπηρεσίες

Οι κυριότερες υπηρεσίες που υπολογίζονται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος σύνταξης :
• Υπηρεσίες που έχουν προσφερθεί στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και τα άλλα Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικού, εκτάκτου, συµβασιούχου)
• Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για τους προσληφθέντες µετά την 1-1-1983
• Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας (κληρωτού-εφέδρου) ανεξάρτητα αν είναι χωρίς εξαγορά ή µε εξαγορά, καθώς και ο χρόνος ανακατάταξης.
• Ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς που δίδαξαν σε τάξεις ελληνοπαίδων
• Ο χρόνος απασχόλησης στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο χρόνος αυτός έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο τοµέα, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης στον Iδιωτικό τοµέα, εφόσον ο υπάλληλος έχει προσληφθεί µετά την 1-1-83

Από τις προσµετρούµενες συντάξιµες υπηρεσίες οι πιο ενδιαφέρουσες σήµερα για τους εκπ/κούς είναι:

1) Η υπηρεσία στο Στρατό Ξηράς, Θάλασσας, Αέρα, στη Χωροφυλακή, στο Λιµενικό Σώµα και στην Πυροσβεστική, εφόσον δε συµπίπτει µε άλλη συντάξιµη υπηρεσία.
2) Η προγενέστερη υπηρεσία σαν προσωρινών ή έκτακτων καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονταν από τις Κοινότητες, τις Σχολικές Εφορείες ή τους Συλλόγους Γονέων.
3) Η προϋπηρεσία εκπ/κών, εφόσον δίδαξαν σε τάξεις ή τµήµατα ελληνοπαίδων σε ξένα σχολεία του εξωτερικού µε πλήρες ή µειωµένο ωράριο εργασίας και δεν έλαβαν για την αιτία αυτή σύνταξη, αποζηµίωση ή άλλο βοήθηµα από το Κράτος ή την ελληνική οµογένεια.  Η προϋπηρεσία της περίπτωσης αυτής αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ, το οποίο εκδίδεται µε βάση δικαιολογη-τικά της υπηρεσιακής κατάστασης των ενδιαφεροµένων.
4) Η υπηρεσία ως εκπ/κών στην ιδιωτική εκπ/ση όσων µονιµοποιούνται µε τις διατάξεις του Ν.1600/86

Κατ’ εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιµος χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας µέχρι µία τριετία, ο χρόνος της απεργίας και ο χρόνος της διαθεσιµότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωµα για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την υπηρεσία.
Επίσης θεωρείται ως συντάξιµος χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών µέχρι 1 µήνα το χρόνο και µέχρι 2 χρόνια, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού, που παρέχεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 των άρθρων 51 και 53 του ν.2683/99, µε την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των ασφαλιστικών εισφορών (ν.3513 παρ. 6 του άρθρου 3).
Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για τους διορισµένους µέχρι 31-12-1982 προσµετράται στη λοιπή συντάξιµη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον εξαγοραστεί µε το σύστηµα της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός προσµετράται µετά τη θεµελίωση του συνταξιο-δοτικού δικαιώµατος. Κατ’ εξαίρεση λαµβάνεται υπόψη και για τη θεµελίωση του συντα-ξιοδοτικού δικαιώµατος, αν ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας του και 20ετή πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία στην οποία δε συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος αυτός. Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου µπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε µετά την έξοδό του από την υπηρεσία, ύστερα από αίτησή του.
Η αναγνώριση γίνεται µε πράξη της αρµόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου
2. Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π) που εκδίδεται από τα στοιχεία που τηρεί ή αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, µε βάση το ασφαλιστικό βιβλιάριο που τυχόν κρατεί ο ασφαλισµένος, από το οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η εισφορά που καταβλήθηκε (Ν.1405/83). Η αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στο υποκατάστηµα του οικείου ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του.
3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών
4. Βεβαίωση αποδοχών
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δε χρησιµοποίησε ούτε θα χρησιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και αν επιθυµεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού.

Ο τρόπος υπολογισµού της εξαγοράς είναι:

Βασικός µισθός του Μ.Κ. που κατέχει ο υπάλληλος (το µήνα που υποβάλλεται η αίτηση) x 7% χ µήνες που επιθυµεί να αναγνωρίσει.
Οι διορισθέντες µετά την 1-1-83 δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά το ∆ηµόσιο που είναι ο απονέµων φορέας της σύνταξης, όταν ο υπάλληλος συνταξιοδοτηθεί, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τοµέα µε βάση τη νοµοθεσία του, όσο και τη σύνταξη του συµµετέχοντα φορέα που είναι το Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε κ.λ.π. µε βάση τους συντελιστές που έχουν οριστεί και οι οποίοι αντι-στοιχούν στο επίπεδο συντάξεων που δίνει το κάθε Ταµείο. Το ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί για παράδειγµα στα χρόνια ασφάλισης του Ι.Κ.Α. θα υπολογιστεί µε συντελιστή 2% επί των αποδοχών που είχε ο εργαζόµενος κάθε έτος την τελευταία 5ετία, πριν αποχωρήσει από την εργασία του, αναπροσαρµοσµένες µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆.Τ.Κ).
Οι συντελιστές όµως αυτοί της αναπροσαρµογής των αποδοχών υπολείπονται κατά πολύ του πραγµατικού ρυθµού αύξησης των αποδοχών των εργαζοµένων. Για παράδειγµα, δηµόσιος υπάλληλος προσληφθείς µετά την 1-1-83 που αποχωρεί µε 35 χρόνια υπηρεσίας εκ των οποίων 25 στο ∆ηµόσιο και 10 στο ΙΚΑ, θα πάρει σύνταξη µικρότερη κατά 16% περίπου από όση θα έπαιρνε, αν ήταν όλα αυτά τα χρόνια στο ∆ηµόσιο. Η µείωση αυτή αυξάνει όσο τα χρόνια ασφάλισης στο δηµόσιο λιγοστεύουν και αυξάνουν τα χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ.
Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα για την κατηγορία αυτή προσµετράται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Ο ελάχιστος χρόνος δηµόσιας υπηρεσίας που απαιτείται είναι 5 έτη.

Στρατιωτική θητεία-εφέδρου, ανακατάταξη και δηµόσια υπηρεσία αναπληρωτή

Όσοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης δηλ. 25 χρόνια ακριβώς (όχι 24 χρόνια και 6 µήνες) µέχρι 31-12-1997 το στρατό δεν τον εξαγοράζουν. Στην 25ετία, που είναι ο ελάχιστος χρόνος για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για τους διορισµένους µέχρι 31-12-82 δεν υπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τοµέα. Υπολογίζεται όµως ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας, της ανακατάταξης και της δηµόσιας υπηρεσίας ως αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Αν κάποιος π.χ έχει 22 χρόνια δηµόσιας υπηρεσίας, 2 χρόνια και 3 µήνες στρατιωτική θητεία και 9 µήνες αναπληρωτής, τον βοηθάει ώστε στις 31-12-97 να έχει 25-0-0 έτη υπηρεσίας να έχει θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης και να µη χρειάζεται εξαγορά της στρατιωτικής θητείας. O χρόνος της ανακατάταξης για να υπολογισθεί ως δηµόσια υπηρεσία πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθεί (επι-στρέφεται σε σηµερινές τιµές η αποζηµίωση την οποία έλαβαν, όταν εξήλθαν του στρατεύµα-τος). Eκ του νόµου όλοι έλαβαν αυτή την αποζηµίωση.
Όσοι είναι διορισµένοι µετά την 1-1-83, όπου σ’ αυτούς ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτι-κό τοµέα συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, εάν στις 31-12-97 είχαν συµπληρωµένη 25ετία (δηµόσια υπηρεσία, υπηρεσία µε ασφάλιση στον ιδιωτικό τοµέα και στρατιωτική θητεία ), δε χρειάζονται εξαγορά της στρατιωτικής τους θητείας.
Όσοι όµως συµπληρώνουν την 25ετία από 1-1-98 και µετά, θα πρέπει να εξαγοράσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας για να υπολογιστεί ως συντάξιµος στην κύρια σύνταξη. Για τα Ταµεία (Μ.Τ.Π.Υ και Τ.Ε.Α.∆.Υ) αν θέλουν, την εξαγοράζουν.

Ο τρόπος υπολογισµού της εξαγοράς είναι:
Βασικός µισθός του Μ.Κ. που κατέχει ο υπάλληλος (το µήνα που υποβάλλεται η
αίτηση) x 6,67% χ µήνες της στρατιωτικής του θητείας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών
3. Βεβαίωση αποδοχών
4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α) (Υπάρχει στον υπηρεσιακό φάκελο του κάθε υπαλλήλου και χορηγείται από την Υπηρεσία επικυρωµένο φωτοαντίγραφο)
5. Απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει, ότι δε χρησιµοποίησε ούτε πρόκειται να χρη-σιµοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, καθώς και
αν επιθυµεί την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς.
6. Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής ταυτότητας Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ του ποσού της εισφοράς γίνεται έκπτωση 10% και το υπό-λοιπο ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα. Η πληρωµή του εφάπαξ ποσού γίνεται στο ∆ηµόσιο Ταµείο και το τριπλότυπο πληρωµής κατατίθεται στην υπηρεσία του υπαλλήλου.

Είναι δυνατό όµως η εισφορά να καταβληθεί σε δόσεις, οπότε η κράτηση γίνεται από την υπηρεσία του υπαλλήλου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.