του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 5/11/2008

Δημόσιοι υπάλληλοι Β’ κατηγορίας τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Άνιση μεταχείριση των ένστολων πτυχιούχων σε σχέση με το πολιτικό προσωπικό, ακόμη και αντικίνητρα για την περαιτέρω επιμόρφωση τους.

Έναν μήνα μετά τo δημοσίευμα για τα αίτια των παραιτήσεων των αξιωματι­κών και για τη μεταχείριση όσων εξ αυτών απέκτησαν πτυχία πανεπιστημιακούς ή μεταπτυχιακούς τίτλους και παρά ταύτα παραιτούνται επί ζημία του στρατεύματος, τα μηνύματα που φτά­νουν στη στήλη για σταματήσουν.

Με αφορμή το δημοσίευμά μας ότι στην Τουρκία οι αξιωματικοί που αποκτούν πανεπιστημιακά διπλώματα προάγονται νωρίτερα από άλλους συναδέλφους τους, ορισμένοι από τους αξιωματικούς που επικοινώ­νησαν μαζί μας μάς μετέφεραν μία κατάσταση, σχετικά με το τι επικρατεί στον τομέα των προ­πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που αποκτώνται από αξιωματικούς στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία είναι τουλάχιστον λυπηρή.

Στη χώρα μας, επισημαίνουν, ενώ τα πτυχία των δημοσίων υπαλλήλων αναγνωρίζονται ως επιπλέον προσόν και λαμβάνονται υπ όψιν στη βαθμολογική τους εξέλιξη, στο στράτευμα αυ­τό δεν ισχύει. Συγκεκριμένως, αναφέρουν ότι με βάση τους στόχους που έχει θέσει η Ε.E για μία κοινωνία βασισμένη στη γνώση και ως εκ τούτου πιο ανταγωνιστική, το θέμα της επιμορφώσεως των δημοσίων υπαλλήλων είναι σης μό­νιμες προτεραιότητες όλων των ελληνικών κυ­βερνήσεων, δεδομένου ότι η εκπαίδευση απο­τελεί την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Έτσι θέσπισε ειδικά κίνητρα για τους πολι­τικούς δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία έχουν ενταχθεί και στον Υπαλληλικό Κώδικα. Συγκε­κριμένως, στο θέμα του χρόνου προαγωγής των πολιτικών υπαλλήλων προβλέπονται τα εξής (άρθρο 81 Υπαλληλικού Κώδικα, παρ. 2):« Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημια­κής Εκπαίδευσης ή Τεχνικής Εκπαίδευ­σης (ΤΕ), κατόχους μεταπτυχιακού διπλώμα­τος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται κατά ένα έτος. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλι­ξη μειώνεται συνολικά κατά τρία έτη για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ και δυο έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.

Εν κρύπτω

Στην περίπτωση των αξιωματικών, οι οποίοι πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές ή αποκτούν ένα ακόμα πανεπιστημιακό πτυχίο, αυτό όχι μόνο δεν λαμβάνεται υπ όψιν για τη μείωση του χρόνου προαγωγής τους, αλλά ού­τε καν προσμετράται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε πρόσφατο φύλλο του ΚτΕ, ως επί πλέον προσόν (μόρια) για την τοποθέτηση τους σε θέσεις του εξωτερικού.

Αντιθέτως, πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι μετά την αποφοίτηση τους συχνά γίνονται αντικείμενα μίας κομπλεξικής, όπως ισχυρίζο­νται, μεταχειρίσεως, με αποτέλεσμα είτε να μην προάγονται κανονικώς είτε να λαμβάνουν δυσμενείς μεταθέσεις, οι οποίες τους οδηγούν τελικά στην παραίτηση. Έτσι, εμφανίζεται το παράδοξο φαινόμενο του λεγόμενου «κρυφού σχο­λειού», με τους αξιωματικούς σε όχι λίγες πε­ριπτώσεις, όπως μας λένε, να προσπαθούν να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο κρυφά από την υπηρεσία τους και ή να μην το δη­λώνουν καθόλου ή να το δηλώνουν αρκετά αρ­γότερα. Αυτό που είναι, δε, ακόμα χειρότερο δεν είναι τόσο η έλλειψη κινήτρων για ενθάρρυνση των αξιωματικών να σπουδάσουν, αλλά η ύπαρξη ακόμη και αντικινήτρων. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευθεί η μη χορήγηση του επιδόματος οδοιπορικών των 150 ευρώ, που λαμβάνουν κάθε μήνα όλοι ανεξαιρέτως οι αξιωματικοί, σε όσους από αυτούς σπουδάζουν σε πανεπιστήμια;

Ανιση μεταχείριση

Η άνιση αυτή μεταχείριση σε σχέση με τους πο­λιτικούς δημοσίους υπαλλήλους δεν σταματά όμως εδώ. Για παράδειγμα, στο θέμα της κατα­βολής επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, ο νόμος 754/1978, άρθρο 3, παρ. 2, προβλέπει τη χορήγηση σχετικού επιδόματος (35 ευρώ μηνιαίως για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και 60 ευρώ μηνιαίως για τούς κα­τόχους διδακτορικού), κάτι που και πάλι δεν ισχύει για τους στρατιωτικούς.

Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το περίφημο επίδομα πληροφορικής, το οποίο λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι με σπουδές στον ζω­τικό αυτό τομέα, καθώς και όλοι οι υπηρετού­ντες στο Σώματα Ασφαλείας, αλλά όχι και οι στρατιωτικοί με τις ίδιες ή και καλύτερες σπου­δές στον ίδιο τομέα. Σημειώνεται ότι ο προηγούμενος γενικός διευθυντής της (τότε) ΓΓΟΣΑΕ, κ. Γ. Ζορμπάς, με τη γνωστή ευθυ­κρισία και ευθυδικία που τον διέκρινε, είχε ε­πιχειρήσει να αποκαταστήσει την κατάφωρη αυτή αδικία, προβαίνοντας σε σχετικές ειση­γήσεις στον τότε ΥΕΘΑ, αλλά η ατυχής συγκυ­ρία της απομακρύνσεώς του από το ΥΠΕΘΑ ά­φησε την προσπάθεια αυτή στη μέση. Και φυ­σικά, το παράπονο των αξιωματικών δεν είναι τo ποσό των περίπου 100 ευρώ του επιδόματος αυτού, αλλά η κατάφωρη αδικία οπό την άνι­ση αυτή μεταχείριση. Αν σε όλα αυτά προστε­θούν και ο μικρότερος μισθός του ανθυπολοχαγού ύστερα από σπουδές τετραετούς διάρκειας σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους δημοσίους υπαλλήλους, με ανάλογη σε διάρκεια εκπαίδευση (ΠΕ), οι διαφορές στις υπερωρίες που λαμβάνουν οι λοιποί απασχολούμενοι στο Δη­μόσιο σε σχέση με τις δικές τους και κυρίως οι συνθήκες εργασίας τους, όλα των οποίων τους κάνουν να αισθάνονται δικαιολογημένα ως δημόσιοι υπάλληλοι β’ κατηγορίας, τότε μόνο α­πορίας άξιο δεν είναι το γεγονός των αθρόων παραιτήσεων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Παραιτήσεις που, τον τελευταίο καιρό, τείνουν να προσλάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας και κινδυνεύουν να αποψιλώσουν το στρά­τευμα από τα πλέον ικανά στελέχη του, χωρίς κανένας από την πολιτικά ηγεσία να ασχολείται με το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Τελικά, αυτή είναι η περίφημη «ανθρωποκεντρική» πολιτική η οποία εφαρμόζεται στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, την οποία διακηρύσσουν ανενδοίαστα τόσο η παρούσα πολιτική ηγεσία όσο και όλες οι προηγούμενες; Η αυτή είναι η αντίληψη και επίγνωση της καταστάσεως που έχουν οι πολιτικοί μας για το κραυγαλέο αυτό πρόβλημα και δη σε έναν τόσο ζωτικό τομέα, ό­πως η άμυνα της χώρας;

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s