του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ, 24/3/2006

Ανεφάρμοστη, με σοβαρές πα­ρεκκλίσεις από τη νομιμότητα, και οδηγούσα σε σημαντικά προ­βλήματα αποδεικνύεται π επι­κείμενη αναδιοργάνωση των υ­πηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, η οποία προβλέπει την κατάργηση της ΓΓΟΣΑΕ και του ΕΠΥΕΘΑ και την αντικατάσταση τους από έ­να νέο σχήμα αποτελούμενο εκ τριών Γενικών Διευθύνσεων. Τα προβλήματα που δημιουργού­νται από την αναδιοργάνωση, η οποία προβλέπεται από ένα και μόνο άρθρο, το 72 του νόμου 3433/06 περί προμηθειών, είναι αποτέλεσμα της απίστευτης προχειρότητας και σπουδής με τις οποίες επιχειρήθηκε η απομά­κρυνση από τη ΓΓΟΣ&ΑΕ του γενικού γραμματέα κ. Γ. Ζορμπά από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ. Επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις ενός κακού μύρια έπονται, την κατάσταση αυτή ήλθε να επιδεινώσει έτι περισσό­τερο το προβλεπόμενο για την εφαρμο­γή του νόμου σχετικό Προεδρικό Διά­ταγμα το οποίο προωθείται προς υπο­γραφή.

Η πρώτη αντινομία

Η πρώτη μείζων αντινομία του προανα­φερθέντος Π.Δ ευρίσκεται στα άρθρα 5 και 6 περί ΓΔΟΣΥ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστη­ρίξεως), όπου οι δημιουργούμενες εκεί Διευθύνσεις είναι εκτός της κύριας α­ποστολής της ΓΔΟΣΥ. Στο ανωτέρω προ­σχέδιο Π.Δ. προβλέπεται ακόμη η συγ­χώνευση στην ονομαζόμενη νέα ΔΟΙ (Δι­εύθυνση Οικονομικού) των σημερινών Διευθύνσεων Προϋπολογισμού-ΔΟΙ της ΓΓΟΣ&ΑΕ και προστίθεται μία νέα υπη­ρεσία, που θα διενεργεί πληρωμές των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Η αντι­νομία προκύπτει από το γεγονός ότι οι προβλέψεις αυτές είναι εκτός των ορίων των διατάξεων του Ν.Δ. 721/70 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», οι οποίες εφαρμό­ζονται στις Ε.Δ. Συγκεκριμένως, οι συμπτυσσόμενες στη νέα ΔΟΙ αρμοδιότη­τες έρχονται οε ευθεία αντίθεση με τα άρθρα 24 και 26 του Ν.Δ. 721, δεδομέ­νου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο καταργεί­ται η αρχή της «Διακρίσεως των Υπηρε­σιών», σε Διεύθυνση, Εκτέλεση, Έλεγχο, Επιθεώρηση, όπως επισημαίνουν έ­γκριτοι νομικοί. Έτσι, κατά παράβαση των προβλέψεων αυτών, σαι νέα ΔΟΙ -και υ­πό τον ίδιο διευθυντή- περιέρχονται η Δι­εύθυνση Προϋπολογισμού και η Εκτέλεση του Προϋπολογισμού, καθώς επίσης και η πληρωμή των εξοπλιστικών προγραμ­μάτων.

Τα ανωτέρω είναι σαφώς εκτός των ορίων της νομιμότητας και επιχειρείται να θεσμοθετηθούν για πρώτη φορά, πα­ραβιάζοντας τόσο το άρθρο 24 του Ν.Δ. 721 «Αρχαί Διακρίσεως Υπηρεσιών Οι­κονομικής Μερίμνης και Λογιστικού» ό­σο και το άρθρο 26 περί «Συρροής Οι­κονομικής Δραστηριότητος».  Στο άρθρο 10 του σχεδίου Π.Δ., μέ­λη του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπι­κού της ΓΓΟΣ&ΑΕ επισημαίνουν μία α­κόμη παρατυπία. Συγκεκριμένως, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο έλεγχος και η παρακολούθηση των κύριων συμβάσε­ων, ως τμήμα της ίδιος Διευθύνσεως, η οποία επεξεργάζεται, διαπραγματεύε­ται και εισηγείται την υπογραφή συμ­βάσεων, καθόσον ο ελέγχων και ο ε­λεγχόμενος ταυτίζονται. Σοβαρό νομικά προβλήματα προκύ­πτουν επίσης οπό την πρόβλεψη του Ν. 3433/06 για τη μεταφορά αριθμού των νυν υπηρετούντων σι η ΓΓΟΣ&ΑΕ στα Γενικά Επιτελεία, κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα για το στρατιωτικό προσωπι­κό, αλλά δεν είναι δυνατόν να ισχύσει για τους υπαλλήλους της πρώην ΥΠΟΒΙ. Οι τελευταίοι, 77 τον αριθμό, κατέχουν προσωποπαγείς οργανικές θέσεις, διό­τι προσελήφθησαν με Π.Δ. (190/28.11.86,148/22.8.88,81/4.4.95) για να καλύψουν συγκεκριμένες εξειδι­κευμένες ανάγκες της τότε συσταθεί­σης Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας (ΥΠΟΒΙ). Λόγω των προσωποπαγών αυ­τών θέσεων, όταν καταργήθηκε π ΥΠΟΒΙ και δημιουργήθηκαν οι ΓΔΕ και ΓΔΑΒΕΤ αλλά και μετέπειτα η σημερινή ΓΓΟΣ&ΑΕ, οι θέσεις των συγκεκριμένων υπαλλή­λων, τόσο για λόγους έννομης τάξεως αλλά και συνταγματικής επιταγής, μετεφέρθησαν αυτούσιες (Ν. 2292 και Π.Δ.) στις νέες υπηρεσίες (ΓΔΕ-ΓΔΑΒΕΤ και ΓΓΟΣΑΕ). Η πρόβλεψη του νέου νόμου για μετα­φορά τους στα Γενικά Επιτελεία, πέραν του ότι εκεί δεν θα υπάρχει το αντικεί­μενο για το οποίο προσελήφθησαν, ι­σοδυναμεί με μετάταξη, κάτι το οποίο προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και τη σύμ­φωνη γνώμη τους που, όπως προκύπτει και από πρόσφατη (17.3.06) ανακοί­νωση του Συλλόγου τους, δεν υπάρχει.

Πέραν της σοβαρής αυτής εμπλοκής, ο νέος νόμος περί αναδιοργανώσεως των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ στην ουσία δεν μπορεί να εφαρμοσθεί από τις 7 Απρι­λίου (δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ της 7ης Φεβρουαρίου) χω­ρίς προβλήματα. Και τούτο διότι αυτοί που τον συνέταξαν δεν έχουν προβλέψει εύλογο μεταβατικό χρονικό διάστημα για τη μετάπτωση από τη ΓΓΟΣ&ΑΕ στις 3 νέες Γενικές Διευθύνσεις του νέου σχή­ματος. Η εμπειρία του παρελθόντος κα­ταδεικνύει ότι για τη μετάπτωση από την ΥΠΟΒΙ στη ΓΔΕ-ΓΔΑΒΕΤ και εν συ­νεχεία από ΓΔΕ-ΓΔΑΒΕΤ σε ΓΓΟΣΑΕ, απαιτήθηκε διάστημα 6 μηνών για να λειτουργήσουν εύρυθμα τα νέα σχήμα­τα, κάτι που έλαβαν υπ’ όψιν τους όλες οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ, πλην της τελευταίας που αντι­μετώπισε το θέμα με μία ανεξήγητη σπουδή. Η άμεση μετάπτωση στο νέο σχήμα προβλέπεται μετά βεβαιότητας να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ζωτικών αυτών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, που χειρίζονται προμήθειες δισεκατομμυρίων ευρώ, αρ­κετές των οποίων είναι ήδη εν εξελίξει. Και φυσικά ανάλογες προβλέπονται ναι είναι οι συνέπειες στις νέες προμήθειες που προβλέπει το (πάντα) υπό έγκριση ΕΜΠΑΕ.

Ερώτημα: Όταν ένα νομοθετικό πλαί­σιο -που προφανώς συνετάχθη από άσχετους· πάσχει, υπάρχει κανένας λόγος για να μην αλλάξει και μάλιστα άμεσα;

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s