Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι σύγχρονες μέθοδοι διεξαγωγής επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης καθώς και τα προβλήματα ομοιομορφίας και εναρμόνισης στους εξοπλισμούς, που προκύπτουν στο πλαίσιο των διακρατικών συμμαχιών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης και εναρμονισμού της εθνικής στρατηγικής άμυνας και καθιέρωσης και θεσμοθέτησης μιας κοινής εξοπλιστικής πολιτικής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, διευρυμένες επιχειρηματικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις και συμπαραγωγές, αποτελούν σήμερα καταλύτες για την οργάνωση της αγοράς αμυντικών προϊόντων και ταυτόχρονα δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών σε τομείς όπως η τυποποίηση οπλικών συστημάτων, η στρατιωτική υποδομή και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Η αμυντική βιομηχανία αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας που δεν υποστηρίζει μόνο την Εθνική Άμυνα, αλλά και την Εθνική οικονομία γενικότερα με τη διασφάλιση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας την εισροή συναλλάγματος και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν αναλαμβάνοντας υποκατασκευαστικό έργο από τις μεγάλες υπό κρατικό έλεγχο μονάδες. Στον κλάδο αυτό απασχολούνται άμεσα 15.000 εργαζόμενοι.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων καταβάλλεται μια συντονισμένη προσπάθεια από το ΥΕΘΑ για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας , ώστε να συμμετέχει ανταγωνιστικά στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Ελληνικές βιομηχανίες την περίοδο 1996-2001 συμμετείχαν με ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 12% στο σύνολο των κυρίων προμηθειών, δηλαδή υλοποίησαν έργο συνολικά πάνω από 2 δις. ευρώ. Καταβάλλεται προσπάθεια την περίοδο 2001-2006 να αυξηθεί σημαντικά.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας αναγνωρίσει τα σημαντικά οικονομικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα της ύπαρξης φορέων παραγωγής τεχνολογίας στους παραπάνω τομείς, είναι διατεθειμένο να επωμιστεί το υψηλό κόστος για επενδύσεις σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό, που απαιτείται για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών.

Παράλληλα συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό της ελληνικής συμμετοχής δίνοντας έμφαση στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των εξοπλισμών – 15ετές ΕΜΠΑΕ ώστε να είναι σε θέση οι ελληνικές επιχειρήσεις να προγραμματίσουν σωστά την επενδυτική τους δραστηριότητα. Η Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων επεξεργάζεται και μελετά σε βάθος τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται για τις ελληνικές βιομηχανίες από το δεκαπενταετές εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Στόχος του Υπουργείου είναι η πλήρης αξιοποίηση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, της εγχώριας κρατικής και ιδιωτικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σημαντικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η καλλιέργεια συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ώστε να εμπλακούν όλες οι δημιουργικές δυνάμεις που επενδύουν στη γνώση, στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η πολιτική του Υπουργείου στοχεύει στην προώθηση θεσμικών αλλαγών στην αμυντική αγορά, με βασικούς πυλώνες της τη διαφάνεια και την νομιμότητα.

Στo πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για ριζική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, σε όλα τα επίπεδα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προωθεί μέτρα στους εξής κεντρικούς άξονες :

  • Εκσυγχρονισμό του Προεδρικού Διατάγματος 284/89 με νέο Νόμο ‘Περί προμηθειών Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων μας Δυνάμεων’.
  • Λειτουργία των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
  • Προτεραιότητα σε αγορές αμυντικών εξοπλισμών, που ευνοούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας.
  • Ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για συνεργασίες των εταιρειών μας, με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον αμυντικών βιομηχανιών.
  • Αύξηση της Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής, της Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας και βελτιστοποίηση των βιομηχανικών επιστροφών προς τις Ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες σε προμήθειες αμυντικού υλικού.
  • Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογίας.
  • Δημιουργία Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Πάγιο σημείο αναφοράς στην πολιτική εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι η σταδιακή ελληνικοποίηση των προμηθειών κατά τρόπο ώστε η Εγχώρια Αμυντική βιομηχανία να καταστεί βασικός προμηθευτής οπλικών συστημάτων  για τις Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις.

Το γεγονός ότι η Ελληνική Αμυντική βιομηχανία εξακολουθεί να απορροφά μικρό ποσοστό των κονδυλίων που διατίθενται για προμήθεια πολεμικού υλικού από τις Ενοπλες Δυνάμεις, συνεπάγεται τη διατήρηση υψηλού βαθμού εξάρτησης από την αλλοδαπή και, ταυτόχρονα υπέρογκες εκροές συναλλάγματος.

Από την άλλη πλευρά, η μετατροπή των παραγωγικών Μονάδων του κλάδου σε αξιόπιστους προμηθευτές οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, εισφέρει πολλαπλά οφέλη στην αμυντική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων και στην Ελληνική οικονομία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ  (σε χιλιάδες €)

Κύκλος Εργασιών

Εξαγωγές

Οικονομικά Αποτελέσματα

Αριθμός Απασχολουμένων

Κύκλος Εργασιών

Εξαγωγές

Οικονομικά Αποτελέσματα

Αριθμός Απασχολουμένων

1999

176.000

260

-3100

1062

57.440

22302

-64576

2951

2000

159.200

2900

-16600

1025

106.722

22383

-65659

2713

2001

144.000

4900

2300

995

129.955

15095

-58037

2449

2002

123.600

13500

8700

965

128.469

27043

-83811

2460

2003

175.400

15200

21900

969

70.560

15264

-76765

2385

Πρόβλεψη

2004

165.000

2000

12000

960

77.423

14190

-78570

2153

EAB

Κύκλος Εργασιών

Εξαγωγές

Οικονομικά Αποτελέσματα

Αριθμός Απασχολουμένων

1999

122.832

21.472

-10.414

2939

2000

156.316

39.541

-2.153

2864

2001

209.061

44.102

1.120

3020

2002

201.655

48.519

575

2974

2003

236.135

61.287

672

2883

Πρόβλεψη 2004

221.859

60.473

-6.882

2872

Κατεβλήθησαν αξιόλογες προσπάθειες για την εξυγίανση και ανάπτυξη του κλάδου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό της συμμετοχής της στους εξοπλισμούς και τις προμήθειες των
Ενόπλων Δυνάμεων να είναι διαρκώς αυξανόμενο γεγονός που ενθαρρύνει τη συνέχιση της
προσπάθειας με τους ίδιους ρυθμούς.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.