Μάνος Ηλιάδης, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Φ91

Ένα απερίγραπτο όργιο παρατυπιών και παραλείψεων, για να μη πούμε τίποτε χειρότερο, αποκαλύπτει μία πρόσφατη (29 Απριλίου 2004) έκθεση ειδικής επιτροπής για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην ΠΥΡΚΑΛ. Η έκθεση αποκαλύπτει ακόμη εναργώς την ποιότητα των στελεχών που διαχειρίσθηκαν μέχρι πρότινος μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κρατικού τομέα, με αποτέλεσμα να παραμένει επί πολλά έτη ζημιογόνος και μόνιμο βάρος για το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τις απαράδεκτες πρακτικές τους στον χειρισμό υποθέσεων που, εάν δεν εξηγούνται με δόλο, μόνο με ευήθεια και παντελή ανικανότητα μπορούν να δικαιολογηθούν.

Η έκθεση αφορά στον έλεγχο της συμφωνίας συνεργασίας της ΠΥΡΚΑΛ με μία μόνο εταιρεία, την Ν. Μενδρινός Α.Ε. (στο εξής, «ΝΜ»), «σε ό,τι αφορά στην νομιμότητα και κανονικότητα των αποφάσεων και τον τρόπο υλοποίησης της συμφωνίας», αλλά είναι πλήρως ενδεικτική των πρακτικών που ακολουθήθηκαν επί σειράν ετών σε όλους σχεδόν τους τομείς των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Συγκεκριμένως, η έκθεση αναφέρεται στην πώληση εκρηκτικών του πολιτικού (εμπορικού) τομέα της εταιρείας κατά την περίοδο 1996-2002 μέσω της εταιρείας ΝΜ, με την οποία η ΠΥΡΚΑΛ σύναψε συμφωνία για την διάθεση των προϊόντων της (εκρηκτικά) στην ελληνική αγορά.

Η ειδική αυτή συνεργασία με την ΝΜ ξεκίνησε το 1996. Η εταιρεία αυτή μέχρι τότε ήταν απλός πελάτης της ΠΥΡΚΑΛ με συμμετοχή στις πωλήσεις της τελευταίας 11% επί συνόλου πωλήσεων 3.212.973,00 Ευρώ. Το 1998, το ποσοστό αυτό, από 11%, ανήλθε σε 28,50% και στα επόμενα έτη ακόμη πιο πάνω, με παράλληλη μείωση των πωλήσεων της ΠΥΡΚΑΛ.

Προσέξτε τώρα τι σημαίνει η προαναφερθείσα «ειδική συνεργασία», η οποία τον Αύγουστο του 2000 τροποποιήθηκε σε συμφωνία αντιπροσωπεύσεως και εμπορίας, από την ΝΜ των εκρηκτικών της ΠΥΡΚΑΛ, σε τί τιμές πωλούσε η τελευταία τα προϊόντα της στην πρώτη και αν κατανοήσετε για ποιόν λόγο και προς τίνος όφελος επέμενε η ΠΥΡΚΑΛ να συνεργάζεται με μία εταιρεία με την φερεγγυότητα της ΝΜ, τότε …συνεννοηθήκαμε.

Τον Ιούλιο του 1998, η ΠΥΡΚΑΛ αποφασίζει την μείωση (των ήδη μειωμένων από το 1996) τιμών πωλήσεως (προς την ΝΜ) των προϊόντων της, με βάση εισήγηση της Διευθύνσεως Προμηθειών, η οποία ανέφερε ότι το βιομηχανικό κόστος του ευρύτατα χρησιμοποιούμενου εκρηκτικού ΑNFO ήταν 97-100 δρχ. (με αποτέλεσμα ανάλογη τιμή πωλήσεως στην ΝΜ) όταν το προϋπολογιστικό βιομηχανικό κόστος ήταν 124 δρχ. και το πραγματικό, σύμφωνα με τις καρτέλες κινήσεως αποθηκών, ήταν 133,5 δρχ. το κιλό!

Τον ίδιο χρόνο, το χρέος της ΝΜ ανήλθε στα ύψη, με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΥΡΚΑλ να ζητήσει (στις 18.2.1998) από την Διεύθυνση Προμηθειών να ληφθούν μέτρα για το χρέος αυτό, «κάτι που δεν έγινε ποτέ», όπως σημειώνει η έκθεση, όπως και το 1999, όταν οι ακάλυπτες επιταγές της ΝΜ ανήλθαν στο ποσό των 390.000.000 δρχ.. Είχαμε δηλαδή αύξηση των πωλήσεων της ΝΜ, με παράλληλη αύξηση του χρέους της προς την ΠΥΡΚΑΛ.

΄Ένα χρόνο αργότερα (Μάρτιος 1999) η Διεύθυνση Προμηθειών προσεγγίζει το θέμα εισηγούμενη στο Δ.Σ. της ΠΥΡΚΑΛ νέα …..μείωση τιμών προς την ΝΜ, χωρίς μάλιστα να αναφέρει το κόστος των προϊόντων για τα οποία εζητήθη η μείωση αυτή. Φυσικά (ούτε συνεννοημένο να ήταν), το Δ.Σ. εγκρίνει την νέα μείωση τιμών, χωρίς να ζητήσει να μάθει το κόστος των προϊόντων των οποίων μειώνει τις τιμές πωλήσεως (σ.σ. για την ιστορία το βιομηχανικό κόστος το 1999 ήταν 133,5 δρχ./κιλό με τιμή πωλήσεως 135 δρχ.).

Με βάση το συμφωνητικό του επομένου έτους (2000), οι τιμές πωλήσεως προς την Ν.Μ., που φυσικά εγκρίθηκαν πάλι από το Δ.Σ. της ΠΥΡΚΑΛ, είδαν και νέα …βελτίωση. Η τιμή του ΑNFO προσδιορίσθηκε στις 135 δρχ./κιλό, με βιομηχανικό κόστος 134,7 δρχ.(!), για τους Αμμωνίτες στις 250 δρχ., με κόστος εισαγωγής 242,45 δρχ. και για τις Ζελατίνες 470 δρχ., με κόστος εισαγωγής 515 δρχ.(!!).

Όταν το θέμα κυριολεκτικά «ξεφωνήθηκε» (σ.σ. η στήλη το ερευνά από τότε), η Διεύθυνση Προμηθειών αποφάσισε να κινηθεί και ενημέρωσε την Ν.Μ., στις 16.1.2001, ότι λόγω αυξήσεως κόστους η τιμή των ζελατινών διαμορφώνεται σε 525 δρχ./κιλό. Σύμφωνα, όμως, με στοιχεία που βρήκε η επιτροπή ελέγχου, η ΠΥΡΚΑΛ συνέχισε να χρεώνει την Ν.Μ. με 470 δρχ./κιλό. Προστατεύουσα έτι περαιτέρω τα συμφέροντα της ΠΥΡΚΑΛ, η Διεύθυνση Προμηθειών αυξάνει εκ νέου (21.6.2001) τις τιμές πωλήσεως των ζελατινών προς την Ν.Μ. σε 530 δρχ., αλλά …φυσικά, η ΠΥΡΚΑΛ εξακολουθεί να χρεώνει την εταιρεία με 470 δρχ./κιλό!!

Εν τω μεταξύ, αν και από το Οκτώβριο του 1999 η Ν.Μ. εξεδήλωσε αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς την ΠΥΡΚΑΛ και το 2000 προτείνει την εκχώρηση των αποθηκών της στον Βόλο (για την οποία το Δ.Σ. της ΠΥΡΚΑΛ αποφασίζει την εγγραφή προσημειώσεως), τον επόμενο χρόνο (9.10.01) ζητά νέο διακανονισμό του χρέους της καθώς και νέα μείωση τιμών των προϊόντων της ΠΥΡΚΑΛ. Το χρέος της, την ίδια περίοδο, υπερέβαινε πλέον το 1 δισ. δρχ. (1.089.000.000).

Μέσα στα μέτρα που υποτίθεται ότι έλαβε η ΠΥΡΚΑΛ για την διασφάλιση των απαιτήσεών της ήταν και η εκχώρηση προς αυτήν των αποθηκών και φορτηγών της Ν.Μ. καθώς και της εκχωρήσεως των απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας (ανεξόφλητοι λογαριασμοί πελατών της) προς την ΠΥΡΚΑΛ. Το πρώτο απεφασίσθη με σύμφωνη γνώμη της Ν.Μ. τον Δεκέμβριο του 2001, ενεκρίθη από το Δ.Σ. της ΠΥΡΚΑΛ στις 14.3.2002, αλλά η μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο έγινε τέσσερις μήνες αργότερα (9.7.02), με αποτέλεσμα στο ενδιάμεσο διάστημα τα ακίνητα να υποθηκευθούν από την Αγροτική Τράπεζα και η ΠΥΡΚΑΛ να μείνει ξεκρέμαστη. Λεπτομέρεια: με την «εκχώρηση» αυτή, το χρέος της Ν.Μ. προς την ΠΥΡΚΑΛ «μειώθηκε» από τα 3.210.321 Ευρώ στα 2.087.484 Ευρώ.(αξία ακινήτου 1.125.038 Ευρώ).

Το δεύτερο, η εκχώρηση προς την ΠΥΡΚΑΛ των απαιτήσεων της Ν.Μ. (έναντι πελατών της), ύψους 900.500 Ευρώ, έγινε με τον ίδιο τρόπο. Η σύμβαση υπεγράφη στις 12.2.02, τα εξώδικα προς τους πελάτες της Ν.Μ. εστάλησαν 4 μήνες αργότερα (Ιούνιο 2002), με αποτέλεσμα η Ν.Μ. να έχει εισπράξει στο διάστημα αυτό, προς ίδιον όφελος, τα 2/3 του ποσού αυτού.

Αν οι τρεις αυτές ενδεικτικές περιπτώσεις (πωλήσεις σε τιμές κάτω του κόστους, ολιγωρία στην κατοχύρωση συμφερόντων της εταιρείας στην περίπτωση της απώλειας του ακινήτου και των εκχωρηθεισών εισπράξεων) ήταν αποτέλεσμα δόλου ή ανικανότητας των υπευθύνων, είναι θέμα ερμηνείας ή, ενδεχομένως, της δικαιοσύνης. Αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο πάντως είναι ότι ανάλογες ενέργειες στον ιδιωτικό τομέα όχι μόνο είναι απαράδεκτες, αλλά συνεπάγονται την άμεση απόλυση όλων των εμπλεκομένων και προσωπικώς -παρά την σκληρότητα της θέσεως- δεν κατανοούμε γιατί η μεταχείριση στον δημόσιο τομέα μπορεί ή πρέπει να είναι διαφορετική.

Τα ανωτέρω δεν αποτελούν βέβαια παρά απλό δείγμα των πεπραγμένων ή μάλλον των διαπραχθέντων, από στελέχη της ΠΥΡΚΑΛ των τελευταίων ετών. Δυστυχώς, ο έλεγχος της επιτροπής περιορίσθηκε μέχρι το έτος 2002 και αυτό μόνο σε τμήμα του πολιτικού τομέα και καθόλου στον αμυντικό. Η επέκταση, χρονικώς και σε όλους τους τομείς, του ελέγχου των δραστηριοτήτων της ΠΥΡΚΑΛ, πρέπει να αποτελέσει την κύρια προσπάθεια της νέας διοικήσεως, η οποία ανέλαβε το βαρύ έργο εξυγιάνσεως της εταιρείας γιατί η επιτυχία της -και κατά συνέπεια και η επιβίωση του νέου σχήματος- εκεί θα κριθεί.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s