Το σχέδιο Ανάν και οι άδηλες πλευρές της Αμυνας και της Ασφάλειας

του Μάνου Ηλιάδη, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ 10/4/2004

Η εξέταση της στρατιωτικής διαστάσεως και εγγυήσεων καθώς και της παραμέτρου ασφαλείας, εκάλυψε μάλλον επαρκώς την πρώτη αλλά ελάχιστα την δεύτερη, τούτου νοουμένου από την άποψη των πιθανών πραγματικών απειλών του περίεργου κρατικού μορφώματος, η επιχειρούμενη -εκβιαστικώς- σύσταση του οποίου προβλέπεται να αντικαταστήσει το σημερινό κράτος της Κύπρου.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί από πλείστες πλευρές, το προς σύστασιν «κράτος» δεν θα έχει ουδεμία αμυντική ικανότητα και θα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που θα στερείται του δικαιώματος της αυτοάμυνας που είναι κατοχυρωμένο στον Χάρτη των Η.Ε. Οι λοιπές πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν, στην πραγματικότητα προϊόν του νοσηρού εγκεφάλου ενός γνήσιου τέκνου της Αγγλίας, του γνωστού Χάνευ, είναι επίσης γνωστές: Παραμονή σημαντικού τμήματος των παράνομα εκεί ευρισκομένων τουρκικών στρατευμάτων για διάστημα που είναι αδύνατον να  δικαιολογηθεί καθ’οιονδήποτε τρόπο, απαγόρευση της στρατιωτικής εμπλοκής της Ε.Ε., διάλυση της Εθνικής Φρουράς, ανάδειξη της αγγλικής βρετανικής παρουσίας σε κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη, υποχρεωτική αίτηση του νέου κράτους προς τον ΟΗΕ να του επιβληθεί διεθνές εμπάργκο όπλων(!) και ομηρία του από τους Τούρκους και Άγγλους. Και τούτο, διότι οι πρώτοι θα διατηρούν σημαντικές δυνάμεις στο νησί (6000 άνδρες μέχρι το 2011- 3000 μέχρι το 2018)  και επί πλέον ευρίσκονται εγγύτατα της Κύπρου, οι δεύτεροι θα αποτελούν, ως προελέχθη, την κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη, η δε  Ελλάδα, που υποτίθεται ότι ως «εγγυήτρια δύναμη» μαζί με τις άλλες δύο θα έχει το δικαίωμα επεμβάσεως, να έχει μία περιορισμένη  δύναμη σε τέτοια απόσταση από την χώρα μας που στην ουσία να είναι και αυτή όμηρος των Τούρκων. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η προηγούμενη δυσχερέστατη κατάσταση από στρατιωτικής απόψεως, που μόνο μερικώς εξισορροπείτο μέχρι τώρα  από την Κυπριακή Εθνοφρουρά, όχι μόνο καθίσταται απείρως χειρότερη, αλλά ακυρώνει κάθε δυνατότητα της χώρας μας να επέμβει και η εκεί παρουσία ελληνικής στρατιωτικής δυνάμεως αποτελεί απλώς το άλλοθι για την παρουσία των δύο άλλων.

Ακόμη, όμως, και  στο μάλλον μακρύ και απρόβλεπτο μέλλον, μετά το 2018 (αν ποτέ η κατάσταση αυτή φτάσει μέχρι εκεί), όταν η Ελλάδα και η Τουρκία θα διατηρούν αντιστοίχως τα ίδια αποσπάσματα που προέβλεπαν οι συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου (950 και 650 άνδρες, αντιστοίχως) και πάλι η δύναμη αυτή θα είναι όμηρος των δυνάμεων της Τουρκίας, λόγω της μικρής αποστάσεως του τουρκικού τμήματος από την Τουρκία, της τεράστιας αποστάσεως του  ελληνικού από την Ελλάδα και λόγω μη υπάρξεως ελληνοκυπριακής στρατιωτικής δυνάμεως.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μία τόσο μεγάλη τρωτότητα για την ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά που δεν αποκλείεται να ανοίξει την όρεξη των Τούρκων να επωφεληθούν στην πρώτη ευκαιρία. Η παρουσία των δυνάμεων του ΟΗΕ δεν πρόκειται να αλλάξει σε τίποτε την κατάσταση αυτή, διότι θα έχει τον ρόλο απλού παρατηρητού της εφαρμογής της συμφωνίας και όχι επεμβάσεως, ασχέτως βέβαια της γνωστής δράσεώς τους στην εισβολή του 1974 αλλά και μετέπειτα (π.χ. αδυναμία να παρέμβει στην πρόσφατη ακόμη κατάληψη της περιοχής Στροβίλια από τους Τούρκους κ.ά.).

Όσον αφορά στο εμπάργκο, αυτό δεν πρόκειται να εμποδίσει τους Τούρκους να μεταφέρουν εκεί παρανόμως ό,τι επιθυμούν, πράγμα που έγινε και στην περίοδο μετά τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίου (11 και 19 Φεβρουαρίου 1959) και συνεχίστηκε και μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κύπρου (16 Αυγούστου 1960). Από τα αρχεία της ΚΥΠ της περιόδου αυτής που διαθέτει ο Κ.τ.Ε., προκύπτει ότι η λαθραία είσοδος ανδρών των τουρκικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων αλλά τα περιστατικά παράνομης μεταφοράς όπλών, ήταν άπειρα.

Λίγα μόνο ενδεικτικά παραδείγματα δίδονται παρακάτω:

  • «Την 18.7.59, πλοιάριον εκ Τουρκίας εσταμάτησε τον πλούν ανοικτά της θαλάσσης, έναντι του χωρίου Μασούρα και κατεβίβασεν εις την θάλασσαν ατμάκατον, εφ’ ής εφορτώθησαν 2 κιβώτια. Το εν περιείχε 50 περίστροφα και το έτερον φυσίγγια. Τα κιβώτια ταύτα εφορτώθησαν στο υπ’αριθ. ΑQ-720 αυτοκίνητον και μέσω Ξερού και Λεύκας και εκείθεν μέσω Λευκωσίας, μετεφέρθησαν εις Αμμόχωστον, ένθα και παρεδόθησαν εις Τουρκοκυπρίους» (Πληροφοριακόν Σημείωμα 3.8.1959).
  • «Εξηκριβώθη πλήρως η κατοχή υπό Τούρκου περιοχής Λουρουτζίνας, οπλισμού εξ 20 περιστρόφων, 2 Στέρλινγκ (υποπολυβόλα) και 1 Τhomson»(Πλ. Σημείωμα 22.8.59).
  • «Ο Denktash ίδρυσεν ειδικόν ταμείον για την συλλογήν χρημάτων προς οπλισμόν των Τούρκων της Κύπρου. Προσέτι, σημειούνται καθημερινώς και νέα επεισόδια εκ των οποίων αποδεικνύεται ότι οι Τουρκοκύπριοι κατέχουν οπλισμόν και συνεχίζουν εντατικώς τον εφοδιασμόν των δι’οπλισμού. Χαρακτηριστικώς σημειούται η εκφόρτωσις 4 κιβωτίων πλήρων πυρομαχικών εις την παραλίαν του χωρίου Ξερός, εκ πλοιαρίου προερχομένου εκ Τουρκίας με πλοίαρχον τον Τουρκοκύπριον Φαράζ»(Π.Σ. 1.9.59).
  • «Την 15.3.60εις την περιοχήν Πάφου εισήχθησαν δια τουρκικού ατμοπλοίου 8 κιβώτια περιέχοντα περίστροφα «Τοκάρεφ» (Π.Σ. 12.4.60).
  • «Εις την δίκην του Χασάν Μπεκίρ, του μεταφέροντος δι’αυτοκινήτου όπλα, παρευρέθη ως συνήγορος υπερασπίσεως ο Denktash»(Π.Σ. 20.4.60).
  • «Την 5.6.60, ομάς νεαρών Τουρκυπρίων παρέλαβε 25 χαρτοκιβώτια με όπλα,  εκ του αεροδρομίου της Λευκωσίας, τα οποία είχαν αφιχθεί δι’αεροσκάφους των Τουρκικών Αερογραμμών»(Π.Σ. 10.6.60).
  • «…Η ΤΜΤ (σ.σ. παράνομη οργάνωση Τουρκοκυπρίων, υπό την ηγεσία Τούρκων αξιωματικών ειδικών επιχειρήσεων) την εποχή της συνάψεως των περί Κύπρου Συμφωνιών, δεν διέθετε άνω των 1000 πιστολίων και περιστρόφων… Κατά το εξάμηνον διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 1959, εισήχθησαν λαθραίως 6000 όπλα, ήτοι βαρέα πολυβόλα, οπλοπολυβόλα, τυφέκια, πιστόλια και περίστροφα, ως και όλμοι των 2 και 3 ιντσών. Μετά τον Ιούλιον 1959 και μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 1960, εσυνεχίσθη εις μεγάλην κλίμακα λαθραία εισαγωγή όπλων, ώστε σήμερον να πιστεύεται ότι οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν περί τα 10.000 όπλα»((Π.Σ.1.10.60). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κ.τΕ: Η λαθραία εισαγωγή όπλων συνεχίστηκε ακόμη και μετά την άφιξη στην Κύπρο της ΤΟΥΡΔΥΚ στις 16 Αυγούστου 1960.

Σε ό,τι αφορά την γενική κατάσταση μετά την αποχώρηση του αγγλικού στρατού και αστυνομίας, μία έκθεση της ΚΥΠ, με ημερομηνία 6.9.60 (3 περίπου εβδομάδες μετά την ανακήρυξη της ανερξαρτησίας του νέου κράτους) αναφέρει ότι παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις των επισήμων οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες και επισημαίνει: «Αι διαρκώς αυξανόμεναι τουρκικαί απαιτήσεις, η προκλητικότης, αι αρπακτικαί αυτών διαθέσεις εις ό,τι αφορά δημοσίας υποθέσεις και δημόσιον χρήμα, αι προκλητικαί δηλώσεις του Ντεντάς, δεν προδικάζουν ομαλήν εξέλιξιν των εν Κύπρο πραγμάτων. Ηδη, ως προς την σύνθεσιν και λειτουργίαν της εκτελεστικής εξουσίας, τας αρμοδιότητας του υπουργικού συμβουλίου, την συγκρότησιν και κατανομήν των δημοσίων υπηρεσιών, εσημειώθησαν τοιαύται μετά των Τούρκων προστριβαί, ώστε να καθίσταται φανερόν ότι η τουρκική κοινότης χρησιμοποιεί τον νέον καθεστώς μόνον ως μέσον προς επίτευξιν νέων κατακτήσεων».

Να σημειώσουμε ότι με το  σχέδιο Ανάν διευκολύνονται οι νέες κατακτήσεις των Τούρκων; ‘Η να περιορισθούμε απλώς στην εκτίμηση ότι δημιουργούμενη κατάσταση αποτελεί το προτελεταίο βήμα και δη υπό συνθήκες ακόμη ευνοϊκότερες αυτών της περιόδου 1959-60 προς τον τελικό στόχο; Γιατί αν το δημιουργηθέν κράτος από τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, κατά πολύ λειτουργικότερο, άντεξε μετά βίας λίγο περισσότερο από δύο χρόνια, η διάρκεια του νέου «κράτους», με την πλήρη δυσλειτουργικότητά του, θα είναι ακόμη πιο βραχύβια και σε περίπτωση εμπλοκής, ούτε οι Ελληνοκύπριοι θα είναι  εξοπλισμένοι, ούτε ο ΟΗΕ είναι πλέον εκείνος που ήταν τότε.

Η μεγαλύτερη, πάντως, απειλή για το νέο κρατικό μόρφωμα -εκτός από τις βέβαιες παρασπονδίες των Τούρκων που παραδοσιακά αθέτησαν κάθε συμφωνία- και η μεταφορά σε αυτό των δραστηριοτήτων του τουρκικού βαθέος κράτους-παρακράτους και αυτών του οργανωμένου εγκλήματος, με το οποίο έχει, αποδεδειγμένα, συνεργασία. Ήδη, είναι γνωστό ότι στην κατεχόμενη Κύπρο υπάρχει  ένα σημαντικότατο προγεφύρωμα του τουρκικού παρακράτους και του οργανωμένου εγκλήματος. Η εξέλιξη αυτή, δεν θα υπονομεύσει μόνο τον ιστό του υπό σύστασιν άχρωμου και αδύναμου κρατιδίου μέσω των τεράστιων κερδών   εκ της λαθρεμπορίας ναρκωτικών, ξεπλύματος χρήματος κ.ά. και θα το διαβρώσει τελείως, αλλά θα αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα  για την ίδια την Ε.Ε. Γιατί μαζί με τους Τουρκοκυπρίους  θα εισάγει στους κόλπους της και το τουρκικό παρακράτος και το οργανωμένο έγκλημα, που θεωρείται απίθανο να χάσει την ευκαιρία να εργάζεται «εντός των τειχών».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s