ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ «ΣΥΜΦΟΝΙΑΣ»(;) ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ξέφραγο αμπέλι ή Ελλάς
ΝΕΜΕΣΙΣ ΘΕΡΟΣ 2002

Φούσκα ή συμφωνία Παπανδρέου Τζέμ για την έπαναπροώθηση ιών λαθρομεταναστών Σοβαρότατες διαστάσεις παίρνει καί στις Βρυξέλ­λες ή πολυδιαφημισθεϊσα (καί οΰδόλως έφαρμοσθεϊσα, άφοϋ δεν εΐναι άκόμη έγκριθεΐσα!) «συμ­φωνία Παπανδρέου Τζέμ” γιά τήν έπαναπροώθηση τών λαθρομεταναστών. Οί υπηρεσίες τής Κομισιόν, βαθύτατα προβληματισμένες άπό τήν ελληνική νωθρότητα καί έχοντας νά άντιμετωπίσουν πλέον καί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τοϋ Ευρωκοινοβουλίου, σκέφτονται νά προβοϋν σέ διάβημα στις έλληνικές άρχές γιά τήν άπίστευτη ροή λαθρομεταναστών πού κατακλύζουν χώρες τής Ένωσης καί εισέρχονται σ’ αύτήν μέσω Ελλάδας.
Έντονο προβληματισμό προκαλεϊ τό γεγονός ότι κανένα γραπτό κείμενο τής παραπάνω συμφωνίας δεν έχει περιέλθει εις γνώσιν τών υπηρεσιών της Κομισιόν, ένψ άκό­μη πιο έντονη είναι ή αντίδρασή τους λόγω τού ότι τό τε­λευταίο 9μηνο (πού τόοος λόγος γίνεται γιά τή «συμφωνία Παπανδρέου Τζέμ”, ούτε μια έπαναηροώθηση δεν έχει γίνει (!), άφοϋ οί λιμενικές άρχές τής Τουρκίας άρνοϋνται νά δεχθοϋν λαθρομετανάστες πού ήρθαν στήν Ελλάδα άπό τά μικρασιατικά παράλια! Γιά τήν άρνησή τους αύτή έπικαλοϋνται τήν έλλειψη όποιουδήποτε γραπτοϋ κειμέ­νου ή άλλης νομικής βάσης πού νά τούς καλύπτει…
Οί άποκαλύψεις αύτές άσφαλώς δέν βολεύουν τό καθε­στώς (τό ντόπιο, εννοούμε), τό όποιο έχει κατ’ έπανάληψη έκφράσει τή «δυσαρέσκεια” του καί στον υπογράφονται πού «σκαλίζει” τό θέμα, άλλά και στήν έφημερίδα «Aegean Times”, τήν πρώτη ήλεκτρονική έφημερίδα τοϋ Αιγαίου πού άναδεικνύεται σέ έθνική καί δημοκρατική έπαλξη. Ή έφημερίδα αύτή έκδίδεται στό Διαδίκτυο (διεύθυνση: http://www.aegeantimes.gr) καί συνεχίζει τήν παράδοση έντύπων όπως ή NEMECIS, ό «Άντιφωνητής” τής Θράκης κ.λπ., ένψ ή «ψυχή” τής έφημερίδα, ό Γιώργος Άδαλής, δέχεται τά «βέλη” δσων ένοχλοϋνται άπό τις άποκαλύψεις.
Σημειώστε ότι άπέναντι άπό τή Μυτιλήνη περιμένουν χιλιάδες λαθρομετανάστες γιά νά περάσουν άπέναντι, ενώ ενδιαφέρον έχει νά διερευνήσουν οί αρμόδιες έλληνικές άρχές και τον ρόλο τοϋ δημάρχου τοϋ Άϊβαλί: Ο Τούρκος έπίσημος έμφανίζεται διαπρύσιος «έχθρός” τής λαθρομετανάστευσης, άλλά -περιέργως…όλες οί Βάρκες μέ λαθρομετανάστες πού έντοπίζσνται στή θαλάσσια περιοχή τής Λέσβου είναι κατασκευασμένες άπό τό έργοστάσιο πού ό ίδιος άντιπροσωπεύει στό Άϊβαλί!
Σημειώστε ότι ή έπιτήρηση τής περιοχής γίνεται άπό… 2,5 (!) σκάφη τοϋ Λιμενικού, άφοϋ ένα άπό αύτά μιά λειτουργεί καί μιά είναι χαλασμένο, τήν ίδια ώρα πού τά 12 νέα σκάφη πού παραγγέλθηκαν (καί τά πληρώσαμε!) μένουν στις άποθήκες, άφοϋ κρίθηκαν «μή άξιόπλοα”!
Ολα αύτά ούδόλως άπασχολοϋν τούς «σίκ” δημοσιογρά­φους πού άσχολοϋνται μέ τό τί είπε ή μία ή ή άλλη άϊδός (ή άηδός…)  φωτογραφίζονται π.χ. σέ εξώφυλλα περιοδικών τοϋ κ. Κωστόπουλου.
Τά θέματα αύτά τεχνηέντως μένουν στήν άφάνεια ώστε νά μήν έρχεται σέ άβολη θέση τό ΠΑΣΟΚ.
Ή NEMECIS προειδοποιεί ότι τό καθεστώς θά περιέλθει σέ πολύ δύσκολη θέση μέ τήν ύπόθεση τών λαθρομεταναστών, άφοϋ καμιά χώρα δέν θέλει νά γίνει έρμαιο τής άνυπαρξίας τού έλληνικού κράτους καί τής άβελτηρίας τής κυβέρνησης τοϋ κ. Σημίτη πού διαιωνίζει μέ νοθείες καί άλλα τρίκ τήν πα­ραμονή της στήν έξουσία.
Προμηνύονται έξελίξεις, μιας καί άποδεικνύεται ότι τά διαφημιστικά κόλπα μέ έλληνοτουρκικές «συμφωνίες» καί τά ύπόλοιπα έχουν ήμερομηνία λήξης.

«Tekrar bravo Ciorgos te Ismail” («Ξανά μπράβο Γιώργο καί Ίσμαΐλ”).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s